Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

14. час: Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

На овом часу ћемо говорити о:

 1. преуређивању редова табеле како би се поређали по величини по неком критеријуму (сортирање);
 2. издвајању редова табеле који задовољавају неке услове (филтрирање); и
 3. бројању редова табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа).

14.1. Сортирање података

Сортирати податке значи поређати их по величини. Да бисмо видели како се то ради у библиотеци pandas прво ћемо учитати библиотеку:

In [1]:
import pandas as pd

а онда ћемо направити табелу са подацима о групи деце коју смо већ користили, колонама ћемо дати одговарајућа имена и индексираћемо табелу именима деце:

In [2]:
podaci = [["Ана",   "ж", 13, 46, 160],
     ["Бојан",  "м", 14, 52, 165],
     ["Влада",  "м", 13, 47, 157],
     ["Гордана", "ж", 15, 54, 165],
     ["Дејан",  "м", 15, 56, 163],
     ["Ђорђе",  "м", 13, 45, 159],
     ["Елена",  "ж", 14, 49, 161],
     ["Жаклина", "ж", 15, 52, 164],
     ["Зоран",  "м", 15, 57, 167],
     ["Ивана",  "ж", 13, 45, 158],
     ["Јасна",  "ж", 14, 51, 162]]
tabela = pd.DataFrame(podaci)
tabela.columns=["Име", "Пол", "Старост", "Тежина", "Висина"]
tabela1 = tabela.set_index("Име")

Ево како табела изгледа:

In [3]:
tabela1
Out[3]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Ана ж 13 46 160
Бојан м 14 52 165
Влада м 13 47 157
Гордана ж 15 54 165
Дејан м 15 56 163
Ђорђе м 13 45 159
Елена ж 14 49 161
Жаклина ж 15 52 164
Зоран м 15 57 167
Ивана ж 13 45 158
Јасна ж 14 51 162

Хајде сада да сортирамо табелу по висини употребом функције sort_values (енгл. sort значи "сортирај, поређај по величини", док values значи "вредности").

Овој функцији морамо да кажемо по ком критеријуму се сортирају подаци (по висини, тежини, старости, ...) тако што име одговарајуће колоне наведемо као вредност аргумента by (енгл. реч "by" значи свашта, али у овом контексту значи "према").

Функција не мења полазну табелу, већ од ње прави нову:

In [4]:
tabela1_po_visini = tabela1.sort_values(by="Висина")
tabela1_po_visini
Out[4]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Влада м 13 47 157
Ивана ж 13 45 158
Ђорђе м 13 45 159
Ана ж 13 46 160
Елена ж 14 49 161
Јасна ж 14 51 162
Дејан м 15 56 163
Жаклина ж 15 52 164
Бојан м 14 52 165
Гордана ж 15 54 165
Зоран м 15 57 167

Пошто нисмо навели како желимо да сортирамо податке (од најмањег ка највећем, или обрнуто) подаци су сортирани од најмањег ка највећем. Уколико желимо да сортирамо табелу по висини, али од највеће ка најмањој, потребно је то нагласити користећи параметар ascending=False (енгл. ascending значи "растуће").

In [5]:
tabela1_po_visini = tabela1.sort_values(by="Висина", ascending=False)
tabela1_po_visini
Out[5]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Зоран м 15 57 167
Бојан м 14 52 165
Гордана ж 15 54 165
Жаклина ж 15 52 164
Дејан м 15 56 163
Јасна ж 14 51 162
Елена ж 14 49 161
Ана ж 13 46 160
Ђорђе м 13 45 159
Ивана ж 13 45 158
Влада м 13 47 157

Хајде, за крај, да прикажемо податке из овако сортиране табеле.

In [7]:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(tabela1_po_visini.index, tabela1_po_visini["Висина"], label="Висина")
plt.plot(tabela1_po_visini.index, tabela1_po_visini["Тежина"], label="Тежина")
plt.title("Висина и тежина деце у групи")
plt.legend()
plt.show()
plt.close()

14.2. Филтрирање података

Често је из табеле потребно издвојити редове који имају неке особине. На пример, ако желимо да издвојимо само оне редове табеле у којима су наведени подаци о девојчицама, то можемо урадити на следећи начин:

tabela1[tabela1.Пол == "ж"]

Овај израз ће из табеле tabela1 издвојити све редове код којих у колони "Пол" пише "ж". (Обратите пажњу на то да се приликом формирања критеријума у изразу tabela1.Пол не пишу наводници! Не питајте зашто...)

In [8]:
devojke = tabela1[tabela1.Пол == "ж"]
devojke
Out[8]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Ана ж 13 46 160
Гордана ж 15 54 165
Елена ж 14 49 161
Жаклина ж 15 52 164
Ивана ж 13 45 158
Јасна ж 14 51 162

На сличан начин можемо да издвојимо сву децу која имају преко 50 кг:

In [9]:
preko_50kg = tabela1[tabela1.Тежина > 50]
preko_50kg
Out[9]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Бојан м 14 52 165
Гордана ж 15 54 165
Дејан м 15 56 163
Жаклина ж 15 52 164
Зоран м 15 57 167
Јасна ж 14 51 162

Критеријуме можемо и да комбинујемо. На пример, ако желимо да из табеле извучемо податке о свим дечацима са највише 55 кг треба из табеле да издвојимо податке који задовољавају два критеријума:

Тежина <= 55 и Pol == "м".

Логички везник "и" се у библиотеци pandas означава симболом &. Према томе, податке добијамо тако што табели проследимо следећи захтев за филтрирање:

In [10]:
decaci_do_55kg = tabela1[(tabela1.Тежина <= 55) & (tabela1.Пол == "м")]
decaci_do_55kg
Out[10]:
Пол Старост Тежина Висина
Име
Бојан м 14 52 165
Влада м 13 47 157
Ђорђе м 13 45 159

Приказаћемо, за крај, податке о тежини и висини ових дечака једним графиконом:

In [11]:
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.bar(decaci_do_55kg.index, decaci_do_55kg["Висина"], label="Висина")
plt.bar(decaci_do_55kg.index, decaci_do_55kg["Тежина"], label="Тежина")
plt.title("Висина и тежина дечака до 55 кг у групи")
plt.legend()
plt.show()
plt.close()

14.3. Фреквенцијска анализа

Да се подсетимо, фреквенцијска анализа низа података се своди на то да се преброји колико се пута који податак појављује у низу. Док смо раније морали доста тога сами да урадимо, библиотека pandas има функцију value_counts која врши фреквенцијску анализу (енгл. value значи "вредност", док count значи "бројати"; дакле, пребројати вредности).

Ево примера. Ако у табели са којом радимо желимо да пребројимо дечаке и девојчице, то можемо учинити позивом функције value_counts овако:

In [12]:
tabela1["Пол"].value_counts()
Out[12]:
ж  6
м  5
Name: Пол, dtype: int64

Функција value_counts је у колони "Пол" пребројала све вредности и утврдила да се у тој колони вредност "ж" појављује 6 пута, док се вредност "м" појављује 5 пута.

Ако желимо да утврдимо старосну структуру групе, применићемо функцију value_counts на колону "Старост":

In [13]:
tabela1["Старост"].value_counts()
Out[13]:
15  4
13  4
14  3
Name: Старост, dtype: int64

Функција value_counts је у колони "Старост" пребројала све вредности и утврдила да се у тој колони вредности 15 и 13 појављују по 4 пута, док се вредност 14 појављује 3 пута.

Ако резултат рада функције value_counts сместимо у променљиву:

In [14]:
frekv = tabela1["Пол"].value_counts()
frekv
Out[14]:
ж  6
м  5
Name: Пол, dtype: int64

онда можемо лако да реконструишемо које су вредности уочене у табели, и које су њихове фреквенције. Наиме,

frekv.index

нам даје листу уочених вредности, док

frekv.values

даје њихове фреквенције.

In [15]:
print("Вредности које се јављају у колони:", frekv.index)
print("Њихове фреквенције:", frekv.values)
Вредности које се јављају у колони: Index(['ж', 'м'], dtype='object')
Њихове фреквенције: [6 5]

Полну структуру ове групе деце можемо да прикажемо секторским дијаграмом овако:

In [16]:
import matplotlib.pyplot as plt
frekv = tabela1["Пол"].value_counts()
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(frekv.values, labels=frekv.index)
plt.title("Полна структура групе")
plt.show()
plt.close()

На сличан начин можемо да прикажемо старосну структуру групе:

In [17]:
frekv = tabela1["Старост"].value_counts()
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(frekv.values, labels=frekv.index)
plt.title("Старосна структура групе")
plt.show()
plt.close()

На адреси

https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv

се налази јавно доступан списак свих држава на свету. Ову табелу можемо лако учитати наредбом read_csv:

In [18]:
drzave = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv")
drzave.head(5)
Out[18]:
Country Region
0 Algeria AFRICA
1 Angola AFRICA
2 Benin AFRICA
3 Botswana AFRICA
4 Burkina AFRICA

Број држава по континентима можемо видети овако:

In [19]:
drzave["Region"].value_counts()
Out[19]:
AFRICA      54
EUROPE      47
ASIA       44
NORTH AMERICA  23
OCEANIA     14
SOUTH AMERICA  12
Name: Region, dtype: int64

Прикажимо број држава по континентима секторским дијаграмом:

In [20]:
import matplotlib.pyplot as plt
po_kontinentima = drzave["Region"].value_counts()
plt.figure(figsize=(8,8))
plt.pie(po_kontinentima.values, labels=po_kontinentima.index)
plt.title("Број држава по континентима")
plt.show()
plt.close()

14.4. Задаци

Задатке реши у Џупајтеру.

Задатак 1. У датотеци podaci/RekeSrbije.csv наведене су најдуже реке Србије, њихова укупна дужина у км, и дужина тока кроз Србију у км.

(а) Учитај податке у табелу (табела има заглавље), и прикажи првих неколико редова табеле.

(б) Сортирај табелу по дужини тока реке кроз Србију.

(в) За наведене реке прикажи линијским дијаграмом укупну дужину, и дужину тока реке кроз Србију.

(г) Од дате табеле направи нову у којој су издвојене само оне реке које бар половину свог тока протичу кроз Србију, па тако добијену табелу упиши у датотеку podaci/Reke2.csv водећи рачуна о томе да су неки подаци у табели записани ћирилицом.

Задатак 2. Нутритивни подаци за неке рибе и морске плодове су дати у следећој табели:

Намирница (100г) Енергетска вредност (kcal) Угљени хидрати (г) Беланчевине (г) Масти (г)
Туна 116 0 26 1
Ослић 88 0 17.2 0.8
Пастрмка 119 0 18 5
Лосос 116 0 20 3.5
Скуша 205 0 19 14
Сардине 135 0 18 5
Харинга 158 0 18 9
Бакалар 82 0 18 0.7
Сом 95 0 16.4 2.8
Шаран 127 0 17.6 5.6
Орада 115 0 16.5 5.5
Јегуља 184 0 18.4 11.7
Шкампи 106 1 20 2
Дагње 86 4 12 2
Козице 71 1 13 1
Лигње 92 3 15.6 1.3
Хоботница 81 0 16.4 0.9
Јастог 112 0 20 1.5

Подаци из табеле су представљени листом у ћелији испод:

In [ ]:
# изврши ову ћелију
morski_plodovi = [
 ["Туна", 116, 0, 26, 1],
 ["Ослић", 88, 0, 17.2, 0.8],
 ["Пастрмка", 119, 0, 18, 5],
 ["Лосос", 116, 0, 20, 3.5],
 ["Скуша", 205, 0, 19, 14],
 ["Сардине", 135, 0, 18, 5],
 ["Харинга", 158, 0, 18, 9],
 ["Бакалар", 82, 0, 18, 0.7],
 ["Сом", 95, 0, 16.4, 2.8],
 ["Шаран", 127, 0, 17.6, 5.6],
 ["Орада", 115, 0, 16.5, 5.5],
 ["Јегуља", 184, 0, 18.4, 11.7],
 ["Шкампи", 106, 1, 20, 2],
 ["Дагње", 86, 4, 12, 2],
 ["Козице", 71, 1, 13, 1],
 ["Лигње", 92, 3, 15.6, 1.3],
 ["Хоботница", 81, 0, 16.4, 0.9],
 ["Јастог", 112, 0, 20, 1.5]]

(а) Од ове листе у ћелији испод направи DataFrame и дај колонама табеле погодна имена. Предлажемо да свакој колони даш име које ће бити само једна реч (рецимо "Намирница", "ЕнергВр", "УХ", "Бел", "Масти") како би у каснијим задацима лакше именовао колоне табеле.

(б) Сортирај табелу по енергетској вредности намирнице од највеће ка најмањој вредности и прикажи хистограмом тако сортиране енергетске вредности.

(в) Од овако сортиране табеле направи нову у којој су само оне намирнице које не садрже угљене хидрате и имају мање од 10 г масти на 100 г намирнице.

(г) Направи фреквенцијску анализу ових података према количини угљених хидрата и прикажи резултате анализе секторским дијаграмом.

Задатак 3. Ученици једног разреда су скакали у даљ. Сваки ученик је скакао три пута и резултати су дати у датотеци SkokUDalj.csv која се налази у фолдеру podaci. Табела има заглавље и састоји се од четири колоне: "Презиме и име", "Скок1", "Скок2" и "Скок3".

(а) Учитај датотеку у структуру података DataFrame.

(б) Додај табели нову колону "Макс" и онда за сваког ученика израчунај и у ту колону упиши његов најбољи скок.

(в) Сортирај табелу по колони "Макс" и прикажи првих пет редова тако сортиране табеле (да видимо ко су најбољи скакачи у разреду).

Задатак 4. На адреси

https://raw.githubusercontent.com/resbaz/r-novice-gapminder-files/master/data/gapminder-FiveYearData.csv

се налази јавно доступна табела са списком држава света и неким параметрима економског развоја тих држава праћеним у интервалима од 5 година.

Табела има следеће колоне:

 • country = држава
 • year = година на коју се односе подаци
 • pop = број становника (енгл. population)
 • continent = континент
 • lifeExp = очекивани животни век у годинама (енгл. life expextancy)
 • gdpPercap = БДП по глави становника у америчким доларима (енгл. GDP per capitem)

(а) Учитај ову табелу у структуру података DataFrame.

(б) У нову табелу издвој податке који се односе на Србију (Упутство: tabela[tabela.country == "Serbia"])

(в) Прикажи линијским дијаграмом како се мењао очекивани животни век грађана Србије за године за које постоје подаци у табели.

(г) Прикажи хистограмом како се мењао БДП по глави становника Србије за године за које постоје подаци у табели.

(д) Табелу која се односи на Србију упиши у датотеку FYDSerbia.csv (сви подаци у табели су записани енглеским алфабетом па нема муке око система за кодирање података), али тако да у датотеку не упишемо индексну колону.