$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Уграђене функције

Питање 1.

Дата је температура ваздуха измерена у понедељак, уторак и среду. Која од наредних наредби одређује највишу температуру у ова три дана:

  Q-357: Изабери тачан одговор:

 • print(max(pon, uto, sre))
 • Тачно
 • print(abs(pon, uto, sre))
 • Нетачно
 • print(max(pon), max(uto), max(sre))
 • Нетачно
 • print(max(pon), max(uto), sre)
 • Нетачно

Питање 2.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(34, 18) - min(34,52)):

  Q-358: Изабери тачан одговор:

 • 34
 • Нетачно
 • 52
 • Нетачно
 • 0
 • Тачно
 • 68
 • Нетачно

Питање 3.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(max(38, 15), min(38,61))):

  Q-359: Изабери тачан одговор:

 • 15
 • Нетачно
 • 38
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно
 • 76
 • Нетачно

Питање 4.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(min(min(40, 18), abs(-18))):

  Q-360: Изабери тачан одговор:

 • 40
 • Нетачно
 • -18
 • Нетачно
 • 18
 • Тачно
 • 18
 • Нетачно

Питање 5.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(max(min(-15, 21), abs(-20))):

  Q-361: Изабери тачан одговор:

 • -15
 • Нетачно
 • 21
 • Нетачно
 • 20
 • Тачно
 • 1
 • Нетачно

Питање 6.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе print(-6 + abs(-6) ):

Питање 7.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print(min( mаx(-75,44),-69) )

Одговор:

Питање 8.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(abs(-83))

Одговор:

Питање 9.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(abs(-5) + abs(-7))

Одговор:

Питање 10.

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(min(abs(abs(-5)--3), -3)))

Одговор:

Питање 11.*

Шта је резултат извршавања наредне линије?

print(min(math.ceil(74.82574096338635), math.floor(39.05907564824136))

Одговор:

Питање 12.*

Којa од наведених линија представља исправну Пајтон наредбу чијим се извршавањем исписује производ најмањег и највећег међу бројевима 41, -34 и -97.

  Q-363: Изабери тачан одговор:

 • print( min(41, -34, -97) * max(41, -34, -97) )
 • Тачно
 • print( min * max(41, -34, -97) )
 • Нетачно
 • print(min( max(41, -34, -97) ))
 • Нетачно

Питање 13.*

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина имале у трци на 1000 m. Коју функцију ћеш користити да би добио најбољи од забележених резултата?

Одговор:

Питање 14.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина су имале у трци на 1000 m. Коју од понуђених линија можеш да додаш овом коду да би програм при извршавању исписао колико је брзо трчала девојка која је стигла друга?

ana = 290
maja = 280
tina = 296
_____________

  Q-364: Изабери тачан одговор:

 • print( max(290, 280, 296) - min(290, 280, 296) )
 • Нетачно
 • print( 290 + 280 + 296 - max(290, 280, 296) + min(290, 280, 296) )
 • Нетачно
 • print( 290 + 280 + 296 - max(290, 280, 296) - min(290, 280, 296) )
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 15.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(4) )

Одговор:

Питање 16.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(3 - 2) )

Одговор:

Питање 17.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print(abs( abs(-1 + -8) - -1) )

Одговор:

Питање 18.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs( min(-7,5) ) )

Одговор:

Питање 19.*

Упиши највећу вредност која се добија израчунавањем следећих израза.

abs( -5 )
abs( -5 - -1 )
abs( 4 - -1 * 3 )

Одговор:

Питање 20.*

Ако су дате висине Николе и Луке која ће од наредних команди исписати разлику у њиховим висинама?

  Q-365: Изабери тачан одговор:

 • print(abs(nikola) - abs(luka))
 • Нетачно
 • print(abs(nikola - luka))
 • Тачно
 • print(nikola - luka)
 • Нетачно

Питање 21.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(5.2)

  Q-366: Изабери тачан одговор:

 • 6
 • Тачно
 • 5
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 22.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(-3.4)

  Q-367: Изабери тачан одговор:

 • -3
 • Тачно
 • -4
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 23.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(6.9)

  Q-368: Изабери тачан одговор:

 • 7
 • Нетачно
 • 6
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 24.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(-5.2)

  Q-369: Изабери тачан одговор:

 • -5
 • Нетачно
 • -6
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.**

Које је од датих тврђења о вредности израза

math.ceil(a) - math.floor(a)

тачно?

  Q-370: Изабери тачан одговор:

 • Вредност датог израза је 0 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је -1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 ако а има позитивну вредност, -1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 0 ако а има целобројну вредност, а 1 иначе.
 • Тачно

Питање 26.*

Нека је дат следећи проблем

Раша је решио да поводом свог рођендана послужи своје другаре из одељења и учитељицу бомбонама. Обичај је да учитељица добија једну бомбону, а сваки ученик, укључујући и слављеника, добија по три. Ако у одељењу има 23 ученика и ако у једну кесицу стаје 24 бомбона, одреди колико најмање кесица бомбона Раша треба да донесе у школу да би имао довољно да учитељицу и све ученике послужи на уобичајен начин.

и нека је дат следећи недовршени код

broj_ucenika = 23
jedna_kesica = 24
potrebno_bombona = broj_ucenika * 3 + 1

Извршавањем које од наредних линија ће бити исписан тражени број кесица?

  Q-371: Изабери тачан одговор:

 • print( math.ceil(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Тачно
 • print( math.ceil(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print(potrebno_bombona / jedna_kesica)
 • Нетачно

Питање 27.**

Ако су a и b произвољни цели бројеви, при чему b није једнако 0, које је од датих тврђења о вредностима израза math.floor( a / b ) и a // b тачно?

  Q-372: Изабери тачан одговор:

 • Изрази имају једнаке вредности.
 • Тачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када су a и b позитивни.
 • Нетачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када је а jеднако 0.
 • Нетачно

Питање 28.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

abs(13) + math.floor(4.6) - 2

Одговор:

Питање 29.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

math.ceil(-1.0) + abs((3 - 28) * 8)

Одговор:

Питање 30.

Којим је од наведених Пајтон израза представљена разлика апсолутне вредности збира бројева -8 и -27 и остатка при целобројном дељењу бројева 20 и 42?

  Q-373: Изабери тачан одговор:

 • abs(-8 + -27) - 20 // 42
 • Нетачно
 • abs(-8 + -27) - 20 % 42
 • Тачно
 • abs((-8 + -27) - 20 // 42)
 • Нетачно
 • abs((-8 + -27) - 20 % 42)
 • Нетачно
 • abs(-8) + -27 - 20 // 42
 • Нетачно

Питање 31.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

8 - abs(7 + math.floor(10 / -7))

Одговор:

Питање 32.*

Који од датих Пајтон израза има највећу вредност?

  Q-374: Изабери тачан одговор:

 • 4 // 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 / 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 % 5 * 4
 • Тачно
 • math.ceil( 4 / 5 ) * 4
 • Нетачно