Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za 1. razred gimnazije

Уграђене функције

Питање 1.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print(min( mаx(-79,87),-43) )

Одговор:

Питање 2.*

Којa од наведених линија представља исправну Пајтон наредбу чијим се извршавањем исписује производ најмањег и највећег међу бројевима 52, 88 и 63.

  Q-234: Изабери тачан одговор:
 • print( min(52, 88, 63) * max(52, 88, 63) )
 • Тачно
 • print( min * max(52, 88, 63) )
 • Нетачно
 • print(min( max(52, 88, 63) ))
 • Нетачно

Питање 3.*

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина имале у трци на 1000 m. Коју функцију ћеш користити да би добио најбољи од забележених резултата?

Одговор:

Питање 4.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина су имале у трци на 1000 m. Коју од понуђених линија можеш да додаш овом коду да би програм при извршавању исписао колико је брзо трчала девојка која је стигла друга?

ana = 287
maja = 240
tina = 278
_____________
  Q-235: Изабери тачан одговор:
 • print( max(287, 240, 278) - min(287, 240, 278) )
 • Нетачно
 • print( 287 + 240 + 278 - max(287, 240, 278) + min(287, 240, 278) )
 • Нетачно
 • print( 287 + 240 + 278 - max(287, 240, 278) - min(287, 240, 278) )
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(4) )

Одговор:

Питање 6.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(0 - 5) )

Одговор:

Питање 7.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print(abs( abs(-8 + -6) - -8) )

Одговор:

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs( min(-10,-3) ) )

Одговор:

Питање 9.*

Упиши највећу вредност која се добија израчунавањем следећих израза.

abs( -4 )
abs( -4 - 9 )
abs( -5 - 9 * 4 )

Одговор:

Питање 10.*

Ако су дате висине Николе и Луке која ће од наредних команди исписати разлику у њиховим висинама?

  Q-236: Изабери тачан одговор:
 • print(abs(nikola) - abs(luka))
 • Нетачно
 • print(abs(nikola - luka))
 • Тачно
 • print(nikola - luka)
 • Нетачно

Питање 11.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(9.1)
  Q-237: Изабери тачан одговор:
 • 10
 • Тачно
 • 9
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 12.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(-7.5)
  Q-238: Изабери тачан одговор:
 • -7
 • Тачно
 • -8
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 13.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(6.4)
  Q-239: Изабери тачан одговор:
 • 7
 • Нетачно
 • 6
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 14.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(-1.7)
  Q-240: Изабери тачан одговор:
 • -1
 • Нетачно
 • -2
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 15.**

Које је од датих тврђења о вредности израза

math.ceil(a) - math.floor(a)

тачно?

  Q-241: Изабери тачан одговор:
 • Вредност датог израза је 0 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Тачно
 • Вредност датог израза је -1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 ако а има позитивну вредност, -1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је -1 ако а има позитивну вредност, 1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно

Питање 16.*

Нека је дат следећи проблем

Раша је решио да поводом свог рођендана послужи своје другаре из одељења и учитељицу бомбонама. Обичај је да учитељица добија једну бомбону, а сваки ученик, укључујући и слављеника, добија по три. Ако у одељењу има 33 ученика и ако у једну кесицу стаје 26 бомбона, одреди колико најмање кесица бомбона Раша треба да донесе у школу да би имао довољно да учитељицу и све ученике послужи на уобичајен начин.

и нека је дат следећи недовршени код

broj_ucenika = 33
jedna_kesica = 26
potrebno_bombona = broj_ucenika * 3 + 1

Извршавањем које од наредних линија ће бити исписан тражени број кесица?

  Q-242: Изабери тачан одговор:
 • print( math.ceil(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Тачно
 • print( math.ceil(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print(potrebno_bombona / jedna_kesica)
 • Нетачно

Питање 17.**

Ако су a и b произвољни цели бројеви, при чему b није једнако 0, које је од датих тврђења о вредностима израза math.floor( a / b ) и a // b тачно?

  Q-243: Изабери тачан одговор:
 • Изрази имају једнаке вредности.
 • Тачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када су a и b позитивни.
 • Нетачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када је а jеднако 0.
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

abs(5) + math.floor(1.9) - 3

Одговор:

Питање 19.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

math.ceil(-0.3) + abs((7 - 18) * -4)

Одговор:

Питање 20.

Којим је од наведених Пајтон израза представљена разлика апсолутне вредности збира бројева 18 и -10 и остатка при целобројном дељењу бројева 36 и 12?

  Q-244: Изабери тачан одговор:
 • abs(18 + -10) - 36 // 12
 • Нетачно
 • abs(18 + -10) - 36 % 12
 • Тачно
 • abs((18 + -10) - 36 // 12)
 • Нетачно
 • abs((18 + -10) - 36 % 12)
 • Нетачно
 • abs(18) + -10 - 36 // 12
 • Нетачно

Питање 21.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

-18 - abs(-9 + math.floor(24 / -3))

Одговор:

Питање 22.*

Који од датих Пајтон израза има највећу вредност?

  Q-245: Изабери тачан одговор:
 • 4 // 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 / 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 % 5 * 4
 • Тачно
 • math.ceil( 4 / 5 ) * 4
 • Нетачно