$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - једноставне фигуре

Питање 1.

Следећом наредбом ће прозору бити додат правоугаоник.

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (70, 105, 150, 205))

Које су његове димензије?

  Q-473: Изабери тачан одговор:

 • 75 x 105
 • Нетачно
 • 80 x 100
 • Нетачно
 • 150 x 205
 • Тачно
 • 35 x 55
 • Нетачно

Питање 2.

Нека су дате следеће наредбе

# naredba 1
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (75, 75, 150, 50))

# naredba 2
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (75, 75, 140, 40), 10)

Којом од понуђених наредби је могуће прозору додати правоугаоник као на слици?

../../../images/07CrveniPravougaonik.png

  Q-474: Изабери тачан одговор:

 • Наредбом 1
 • Тачно
 • Наредбом 2
 • Нетачно
 • Обема наредбама се дефинише правоугаоник траженог изгледа.
 • Нетачно

Питање 3.*

Нека је дат следећи код

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((300, 200))
prozor.fill(pg.Color("white"))
  # POZICIJA 1
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (75, 75, 150, 50),1)
  # POZICIJA 2
pg.display.update()
pg.time.wait(5000)
pg.quit()

и нека је дата наредба

pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))

Шта би од понуђених корака резултирало програмом чијим би се покретањем добио прозор као на слици?

../../../images/08CrveniCrniPravougaonik.png

  Q-475: Изабери тачан одговор:

 • Додавањем наведене наредбе на позицију 1.
 • Нетачно
 • Додавањем наведене наредбе на позицију 2.
 • Нетачно
 • Додавањем наведене наредбе на било коју од означених позиција.
 • Нетачно
 • Дата команда не дефинише одговорајући правоугаоник.
 • Тачно

Питање 4.

Шта ће бити приказано покретањем наредног програма?

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((250, 200))
prozor.fill(pg.Color("white"))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 50, 50))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("blue"), (100, 50, 50, 50))
pg.display.update()
pg.time.wait(5000)
pg.quit()

Упиши ознаку једног од понуђених одговора који сматраш тачним.

 1. ../../../images/09kvadrati11.png
 2. ../../../images/09kvadrati12.png
 3. ../../../images/09kvadrati13.png
 4. ../../../images/09kvadrati14.png

Одговор:

Питање 5.*

Шта ће бити приказано покретањем наредног програма?

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((250, 200))
prozor.fill(pg.Color("white"))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 50, 100))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("blue"), (50, 100, 50, 50))
pg.display.update()
pg.time.wait(5000)
pg.quit()

Упиши ознаку једног од понуђених одговора који сматраш тачним.

 1. ../../../images/09kvadrati11.png
 2. ../../../images/09kvadrati12.png
 3. ../../../images/09kvadrati13.png
 4. ../../../images/09kvadrati14.png

Одговор:

Питање 6.*

Нека су дате следеће наредбе

# Наредба 1
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (200, 200, 50, 50))

# Наредба 2
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (150, 150, 50, 50))

# Наредба 3
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (50, 50, 200, 200))

Којом се од датих наредби ће дефинише црвени квадрат димензија 50 x 50 у доњем десном углу прозора димензија 200 x 200 (види слику)?

../../../images/10Kvadrat3.png

  Q-476: Изабери тачан одговор:

 • Наредба 1
 • Тачно
 • Наредба 2
 • Нетачно
 • Наредба 3
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 7.**

Дат је непотпун код једног PyGame програма.

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((350, 350))
prozor.fill(pg.Color("white"))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (100, 100, 50, 50), 1)
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), _______, 1)
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), _______, 1)
pg.display.update()
pg.time.wait(5000)
pg.quit()

Чиме треба попунити означена места у коду да би резултат извршавања програма био приказ прозора дат на слици?

../../../images/11trikvadrata.png

  Q-477: Изабери тачан одговор:

 • (75, 75, 75, 75) и (50, 50, 100, 100)
 • Тачно
 • (50, 75, 75, 75) и (25, 75, 100, 100)
 • Нетачно
 • (75, 75, 100, 100) и (50, 50, 150, 150)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 8.**

Дат је непотпун код једног PyGame програма.

import pygame as pg
pg.init()
prozor = pg.display.set_mode((350, 350))
prozor.fill(pg.Color("white"))
prozor.fill(pg.Color("white"))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("orange"), (50, 50, 200, 200))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (90, 90, 40, 40))
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), ___________)
pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (130, 170, 40, 40))
pg.display.update()
pg.time.wait(5000)
pg.quit()

Допуни непотпуну команду тако да покретањем програма буде приказан прозор као на слици.

../../../images/12robot.png

  Q-478: Изабери тачан одговор:

 • (90, 170, 40, 40)
 • Нетачно
 • (130, 90, 40, 40)
 • Нетачно
 • (170, 90, 40, 40)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.

Шта ће бити додато прозору апликације након наредне команде?

pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (150, 150), 30, 1)

  Q-479: Изабери тачан одговор:

 • Круг.
 • Нетачно
 • Кружница.
 • Тачно
 • Лопта.
 • Нетачно

Питање 10.*

Следећом наредбом се прозору додаје једна кружница.

pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (150, 150), 30, 1)

Међу понуђеним тврђењима означи тачна.

  Q-480: Изабери тачан одговор:

 • Полупречник кружнице је 150.
 • Нетачно
 • Полупречник кружнице је 30.
 • Тачно
 • Центар кружнице је у тачки са координатама (30,1).
 • Нетачно
 • Да би цела кружница била видљива ширина и висина прозора морају бити најмање 300 пиксела.
 • Тачно

Питање 11.*

Нека је квадрат дефинисан следећом наредбом.

pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (75, 75, 150, 150), 1)

Уколико је у квадрат уписан круг, које су координате његовог центра, а чему је једнака дужина његовог полупречника.

  Q-481: Изабери тачан одговор:

 • Координате центра су (75, 75), а полипречник је једнак 150.
 • Нетачно
 • Координате центра су (75, 75), а полипречник је једнак 75.
 • Нетачно
 • Координате центра су (150, 150), а полипречник је једнак 75.
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 12.*

Нека су квадрат и кружница задати следећим наредбама

pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (xk, yk, a, a), 1)
pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (x, y), r, 1)

Уколико је кружница уписана у квадрат означи тачна тврђења.

  Q-482: Изабери тачан одговор:

 • Важи да је r = a.
 • Нетачно
 • Важи да је xk = x, као и yk = y.
 • Нетачно
 • Центар кружнице се налази у пресеку дијагонала квадрата.
 • Тачно

Питање 13.*

Који од понуђених кодова

 1. pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (100, 50, 50, 50), 1)
  pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (100, 100), 50, 1)
  
 2. pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (100, 50, 50, 50), 1)
  pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (125, 125), 25, 1)
  
 3. pg.draw.rect(prozor, pg.Color("black"), (100, 50, 50, 50), 1)
  pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (175, 125), 50, 1)
  

резултира исцртавањем квадрата и круга који се додирују у једној тачки?

Одговор: