Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti i sedmi razred

PyGame - цртање линија

Питање 1.

У ком положају ће бити дуж исцртана наредном командом?

pygame.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 50), (100, 150), 1)

  Q-469: Изабери тачан одговор:

 • Дуж ће бити постављена хоризонтално.
 • Нетачно
 • Дуж ће бити постављена вертикално/усправно.
 • Тачно
 • Дуж ће бити искошена.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта представља последњи аргумент функције draw (у овом случају број 1)?

pygame.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 50), (100, 150), 1)``

  Q-470: Изабери тачан одговор:

 • Дебљину линије изражену у пикселима.
 • Тачно
 • Дебљину линије изражену у милиметрима.
 • Нетачно
 • Дужину линије изражену у центриметрима.
 • Нетачно

Питање 3.*

Која од наредних команди исцртава дијагоналу преко површине прозора димензије 200 x 200?

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 0), (0, 200), 1)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (200, 0), (200, 200), 1)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 200), (200, 0), 1)
  

(Одговор упиши навођењем редног броја наведене команде)

Одговор:

Питање 4.*

Нека је прозор димензија а x а. Којом командом ће се исцртати вертикална линија (дебљине 2 пиксела) која дели површину прозора на два једнака дела? Напомена: а је паран број.

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, a // 2), (0, a // 2), 2)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, a // 2 - 1), (0, a // 2 - 1), 2)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a // 2, 0), (a // 2, a), 2)
  
 4. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a // 2 - 1, 0), (a // 2 - 1, a), 2)
  
 5. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a % 2, 0), (a % 2, a), 2)
  

(Одговор упиши навођењем редног броја наведене команде)

Одговор:

Питање 5.*

Нека један PyGame програм исцртава прозор димензија 800 x 800. Којим од понуђених парова наредби се исцртава знак +.

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (500, 200), (500, 600), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 400), (700, 400), 5)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 200), (300, 600), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 400), (700, 400), 5)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 200), (500, 600), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 400), (700, 400), 5)
  

Одговор:

Питање 6.**

Нека је у прозор уцртана дуж следећом наредбом

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (500, 200), (500, 600), 5)

Нека је нацртана дуж страница троугла. Са којом од понуђених тачака она одређује тупоугли троугао тако да дата дуж припада једном краку тог тупог угла?

  Q-471: Изабери тачан одговор:

 • ``(700, 100)``
 • Тачно
 • ``(700, 600)``
 • Нетачно
 • ``(700, 400)``
 • Нетачно

Питање 7.**

Нека је у прозор уцртана страница AB троугла ABC следећом наредбом

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (500, 500), (800, 500), 1)

Означи тачна тврђења.

  Q-472: Изабери тачан одговор:

 • Уколико су координате темена C облика (650, y), где је y произвољан позитиван цео број, тада је троугао C једанкокраки.
 • Нетачно
 • Теме C не може имати координатe облика (x,500), где је x произвољан позитиван цео број.
 • Тачно
 • Да би троугао ABC био правоугли координате (x,y) темена C морају задовољавати условe (x == 500) or (x == 800) и (y != 500).
 • Нетачно

Питање 8.**

Дате су следеће наредбе:

 1. pg.display.update()
  
 2. prozor = pg.display.set_mode((400, 400))
  
 3. pg.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 100), (300, 300), 5)
  
 4. prozor.fill(pg.Color("white"))
  
 5. pg.init()
  
 6. import pygame as pg
  
 7. pg.quit()
  

Сложи их тако да добијеш програм чијим ће се покретањем добити прозор као на слици.

../../../images/06KosaLinija.jpg

(Наведи редне бројеве наредби према редоследу којим морају бити извршене, на пример 12657834)

Одговор: