Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

O projektu


Osnovna motivacija za ovaj projekat se crpela iz ideje da se na primeru tri interdisciplinarna kursa učenicima približi iskustvo koje imaju iz svakodnevnog života sa gradivom koje uče u školi, ali i da se otvore neke nove, inovativne teme koje učenicima mogu biti interesantne. Jačanje međupredmetnih kompetencija, pozvanje učenika da uzmu aktivnu ulogu u procesu učenja tako što će postavljati pitanja i istraživati dalje od onoga što je u samim kursevima ponuđeno, saradnja među nastavnicima različitih predmeta, neke su od osnovnih ideja voditelja ovog projekta.


Kao rezultat, na platformi net.kabinet su objavljena 2 interdisciplinarna kursa:


Epidemijaje kurs u kojem smo pokušali da fenomen epidemije sagledamo iz ugla više naučnih disciplina - biologije, hemije, matematike i programiranja. Kurs je namenjen učenicima drugog i trećeg razreda gimnazije, ali i svima onima koji žele da iz ugla ovih naučnih disciplina bolje sagledaju i razumeju šta se dešava u periodima kada nastupe epidemije zaraznih bolesti.


Algoritamska umetnost je kurs namenjen učenicima koji žele da se kreativno izraze, ali na jedan drugačiji način - putem programiranja i uz pomoć matematike.


Simulacije su kurs u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime, često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima. Dodatno, želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.

Partneri na projektu


O kursu Epidemija


Tokom 2020. godine bili smo svedoci pandemije koja je potpuno poremetila život na planeti a to i dalje čini. Da bismo razumeli fenomen epidemije, morali smo da se okrenemo mnogim naučnim disciplinama poput biologije, matematike, hemije, programiranja, jer je epidemija kompleksna pojava i da bismo je razumeli ne možemo je posmatrati samo iz jednog ugla.

Upravo kurs koji se nalazi pred vama a koji su zajedničkim snagama razvili Fondacija Petlja i Inicijativa "Digitalna Srbija" u saradnji sa UNICEF-om i koji je primarno namenjen učenicima gimnazija, ima za cilj da otvori i sagleda fenomen epidemije iz ugla predmeta koji učenici gimnazije imaju u školi. Istovremeno, ovim kursom želimo da približimo školsko gradivo svakodnevnom životu i iskustvima koja su učenicima bliska.

Creative Commons License
Kurs Epidemija izdao je Unicef pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Započni kurs

Autori


Generic placeholder image
Ivana Marković
Biologija iza Epidemije

Diplomirala na smeru Molekularna biologija i fiziologija, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Podstaknuta interesovanjem za uticaj ishrane na rast, razvoj i zdravlje ljudi, a posebno dece i mladih, 2020. godine stekla diplomu Nutricioniste i dijetetičara, na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Od 2012. godine radi kao profesor biologije u Petoj beogradskoj gimnaziji.


Generic placeholder image
Goran Milićev
Biologija iza Epidemije

Goran Milićev je nastavnik biologije i izbornih programa u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji. Rođen je u Beogradu, gde je i završio Matematičku gimnaziju i Biološki fakultet. Autor je više udžbenika, po novim programima za osnovnu školu i gimnaziju. Aktivno je učestvovao je u više stručnih timova i projekata, u oblastima pripreme novih programa nastave i učenja, pripreme državne mature, obuke nastavnika i dr. Član je komiteta za obrazovanje Srpskog biološkog društva.Posebno je zainteresovan za kreiranje nove paradigme i prakse obrazovanja, vaspitanja i profesionalnog razvoja mladih, prilagođenih vremenu u kome se svet menja s nesagledivim ubrzanjem.

Slobodno vreme najradije provodi s porodicom, u prirodi ili u bašti. Oženjen je Milicom - zajedno podižu svojih petoro dece.


Generic placeholder image
Nebojša Vasiljević
matematika i računarstvo Epidemije

Nebojša Vasiljević je doktor nauka u oblasti računarske lingvistike. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je iskustvo u različitim oblastima poput softverskog inženjerstva,, kao i rada sa studentima na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao asistent na predmetima iz oblasti računarstva. Direktor je Fondacije Petlja od njenog osnivanja 2017. godine.

Generic placeholder image
Nenad Zarić
hemija Epidemije

Nenad Zarić je rođen 3.12.1993. godine u Ivanjici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon gimnazije upisuje u Hemijski fakultet u Beogradu, smer Hemičar. U toku studija, posvećuje se i vannastavnim aktivnostima, kao što je učešće u manifestacijama za promocije nauke (Festival Nauke i Noć muzeja), organizaciji takmičenja iz hemije i slično. Nakon toga, uključuje se u rad organa Fakulteta i Univerziteta, gde obavlja funkciju studenta prodekana, a potom i člana Saveta i Statutarnog odbora Univerziteta u Beogradu, kao i funkcije člana različitih komisija. Trenutno je zaposlen na Festivalu nauke, kao programski koordinator. U sferi hemije, naučno interesovanje mu je neorganska hemije, konkretno kompleksna jedinjenja koja pokazuju citostatička svojstva. U profesionalnoj sferi, interesuje se za menadžment prirodnih nauka.


Recenzent


Generic placeholder image
Vladimir Jovanović
Recenzent

Vladimir M. Jovanović rođen je 1981. godine u Smed. Palanci. Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Plani, a diplomske studije biologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu , gde 2012. god. brani i doktorsku temu o evoluciono-ekološkim razlikama među biljnim polovima. U Istraživačkoj stanici Petnica od 2005. do 2012. rukovodi programom Biologije, a 2013-2017 . interdisciplinarnim programom Eksperimentalna biologija i hemija. Nakon doktorata radi kao istraživač genetike i parazita glodara na Odeljenju za genetička istraživanja Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Trenutno je na post -doktorskom usavršavanju na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, gde se bavi bioinformatičkim analizama, biologijom čoveka i evolucijom primata. Aktivan u polurazaciji /komunikaciji nauke.

Eksperti u domenu obrazovne psihologije i pristupačnosti


Generic placeholder image
Nevena Buđevac

Nevena Buđevac je vanredna profesorka na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, gde predaje više predmeta iz oblasti psihologije obrazovanja. Doktorirala je 2013. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Paralelno sa doktorskim studijama u Beogradu, pohađala je i školu doktorskih studija Argupolis u Švajcarskoj. Njen istraživački fokus usmeren je na mogućnosti učenja kroz vršnjačku socijalnu interakciju i na razvoj argumentativnog mišljenja. Angažovana je na više međunarodnih projekata koji se bave obrazovanjem na različitim nivoima – od predškolskog do univerzitetskog. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education. Recenzirala je više udžbenika za osnovnu školu i univerzitet. Autorka je više od 20 naučnih radova i jednog udžbenika za studente Učiteljskog fakulteta.


Generic placeholder image
Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO “Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Posvećena je razvoju inkluzivnog obrazovanja i širenju znanja o načinima korišćenja IKT i asistivnih tehnologija u obrazovnom okruženju. Autorka je (ili koautorka) brojnih priručnika i vodiča za nastavnike: Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju (NSHC,2008); Škola na kvadrat - model povezivanja specijalnih i redovnih škola u Srbiji, (SCh 2010); Asistivna tehnologija u školi (ŠOSO, 2012); Uputstvo za izradu nastavnih materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna (SIPRU,2016); Katalog asistivne tehnologije ( MPNTR RS, 2017); Guidelines for providing open and distance learning to students with disabilities during school closures: Enhancing Inclusive Learning under COVID-19 (SLIBNU, 2020).


Ilustracije i video produkcija


Generic placeholder image
foto: BDP,
Dragana Udovičić
Miloš Biković

Narator Epidemije


Generic placeholder image
Ilija Ristić
ilustrator Epidemije

Rođen 6.6.1994. godine u Vranju. Od ranog detinjstva pokazuje sklonost ka kreativnom izražavanju, te je logičan izbor daljeg obrazovanja bila srednja Umetnička škola. Nakon toga upisuje Fakultet Umetnosti u Nišu, odsek za grafički dizajn. U toku školovanja pohađao je kurseve iz oblasti ilustracije i animacije u cilju profesionalnog razvoja.

Fakultet završava 2017. godine uz nagradu fakulteta za kompletan umetnički doprinos. Profesionalnu karijeru počinje kao "Freelance" ilustrator i animator. Za sad ima nekoliko uspešnih projekata, od kojih ističe kratkometražni, edukativni animirani film i knjigu za decu "Akua Goes to Space" od autorke Meri Spio.

Ono što ga čini srećnim, ujedno i motiviše je da konstantno istražuje i unapređuje svoje veštine. Kreativni proces doživljava kao slobodu, igru i beg od svakodnevnice.

Njegov rad možete pratiti na instagram stranici https://www.instagram.com/ilijareestic/.


Generic placeholder image
Industrija video sadržaja
video Epidemije

Mi smo digitalna video produkcija koja nudi zaokruženu uslugu proizvodnje video sadržaja: od razrade ideje, pravljenja video plana i scenarija, preko snimanja, do montaže i animiranja. Mi pravimo video koji menja svet.


Uputstvo za nastavnike


Na sledećem linku nalazi se uputstvo koje će nastavnicima pomoći da u nastavu na najbolji način uključe materijale koje ovaj kurs obuhvata.

U ovom uputstvu možete pročitati:
 • Ko stoji iza kursa Epidemija?
 • Zašto je za temu interdisciplinarnog kursa izabrana epidemija?
 • Koji su cijevi interdisciplinarnog kursa Epidemija?
 • Kako kurs Epidemija možete primeniti u nastavi?
  • Planiranje
  • Ostvarivanje nastave
  • Praćenje i vrednovanje
 • Standardi i ishodi