$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - координатни систем

Питање 1.

Које од понуђених димензија сигурно НЕ МОГУ бити димензије овог прозора, судећи по његовом облику?

_images/pg_koord_dimenzije.jpg

Питање 2.

У PyGame прозору величине 300 x 300 тачка (0, 300) се налази у

Питање 3.

Када тачки смањујемо Y координату, померамо ту тачку

  Q-220: Изабери тачан одговор:

 • налево
 • Нетачно
 • надесно
 • Нетачно
 • нагоре
 • Тачно
 • надоле
 • Нетачно

Питање 4.

У прозору димензија 600 x 400 најмања могућа вредност X координате је

  Q-221: Изабери тачан одговор:

 • -600
 • Нетачно
 • -400
 • Нетачно
 • 600
 • Нетачно
 • 0
 • Тачно
 • 400
 • Нетачно

Питање 5.

Тачке са највећом y координатом се налазе

  Q-222: Изабери тачан одговор:

 • на доњој ивици екрана
 • Тачно
 • на горњој ивици екрана
 • Нетачно
 • на левој ивици екрана
 • Нетачно
 • на десној ивици екрана
 • Нетачно

Питање 6.*

Нека је прозор димензија 450 x 450, а страница квадрата нацртаног у прозору 300 x 300. Које су координате доњег левог темена квадрата?

_images/pg_koord_kvadrat_coskovi.jpg

Питање 7.**

Нека је прозор димензија 450 x 450, а страница квадрата нацртаног у прозору 300 x 300. Које су координате центра круга који је уписан у квадрат?

_images/pg_koord_kvadratKrugCentar.jpg

Питање 8.*

Нека су (10, 20) и (20, 15) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Означи тачна тврђења.

Питање 9.

Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(20,30) и B(20,40)?

Питање 10.

Које ће бити нове координате тачке T(150, 160) уколико се она помери за 20 пиксела на доле?

Питање 11.*

Нека су (60, 40) и (100, 40) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?

  Q-223: Изабери тачан одговор:

 • (80, 40)
 • Тачно
 • (60, 80)
 • Нетачно
 • (80, 100)
 • Нетачно
 • Ниједан од осталих понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 12.*

Нека су (60, 60) и (100, 140) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?

  Q-224: Изабери тачан одговор:

 • (60, 140)
 • Нетачно
 • (60, 100)
 • Нетачно
 • (80, 140)
 • Нетачно
 • (80, 100)
 • Тачно
 • Ниједан од осталих понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 13.*

Обележи све тачке које су бар 20 пиксела изнад тачке А(180, 180) (а било колико пиксела лево или десно).

Питање 14.

Које ће бити нове координате тачке А(100, 100) уколико се помери за 60 пиксела на доле и 20 у лево?

Питање 15.*

Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(70, 60) и B(130, 140)?

Питање 16.*

Погледај слику. Нека је центар левог (плавог) круга у тачки (10, 70) и нека му је полупречник једнак 20. Чему су једнаке координате центра десног (жутог) круга, који додирује плави круг и има полупречник једнак 20?

_images/pg_koord_krugoviCentarDesnog.jpg

Питање 17.*

Нека су задате следеће тачке:

A(120, 100), B(130, 100), C(140, 100), D(120, 120), Е(130, 120), F(140, 120).

Који од облика се могу добити исцртавањем одговарајућих дужи одређених датим тачакама.

Питање 18.*

Некa су четири колинеарне тачке A, B, C, D распоређене као на слици. Ако су координате тачака A и B редом (80, 60) и (120, 60), које су координате тачке D?

_images/pg_koord_ABCD.jpg

Питање 19.*

Некa је дата дуж AB, која је тачкама X и Y подељена на једнаке делове (види слику). Ако су координате тачака A и B редом (70, 260), B(70, 80), које су координате тачaкa X и Y?

_images/pg_koord_AXYBuspravno.jpg

Питање 20.**

Нека је прозор димензија 800 x 600 подељен на 12 водоравних трака исте висине. За тачке треће траке одозго (бројећи од 1), њихове Y координате су у интервалу:

  Q-225: Изабери тачан одговор:

 • [25, 36]
 • Нетачно
 • [37, 48]
 • Нетачно
 • [101, 150]
 • Тачно
 • [151, 200]
 • Нетачно

Питање 21.**

Нека је у прозору димензија 480 x 400 приказана табела од 8 колона и 8 редова, тако да су сва поља исте величине и покривају цео прозор. Ако колоне означавамо словима A, B, C, … слева на десно, а редове бројевима 1, 2, 3 … одозго надоле, онда тачка (125, 155) припада пољу

  Q-226: Изабери тачан одговор:

 • B4
 • Нетачно
 • C3
 • Нетачно
 • C4
 • Тачно
 • B4
 • Нетачно