$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

6. Табеларно представљени подаци

У овој лекцији ћемо говорити о:

 1. представљању табеларно задатих података помоћу листи у Пајтону,
 2. ефикаснијем представљању табеларних података користећи библиотеку pandas,
 3. визуелизацији табеларно представљених података, и
 4. учитавање табела из локалних и удаљених ресурса.

6.1. Представљање табеларно задатих података помоћу листи

Најчешћи начин да организујемо велике количине података је да их представимо табелом. Рецимо, ова табела садржи податке о једној групи деце (при чему је, наравно, старост изражена у годинама, тежина у килограмима, а висина у центиметрима):

Ime Pol Starost Masa Visina
Ana ž 13 46 160
Bojan m 14 52 165
Vlada m 13 47 157
Gordana ž 15 54 165
Dejan m 15 56 163
Đorđe m 13 45 159
Elena ž 14 49 161
Žaklina ž 15 52 164
Zoran m 15 57 167
Ivana ž 13 45 158
Jasna ž 14 51 162

Да бисмо могли машински да обрађујемо и анализирамо податке, прво их морамо представити у облику неке структуре података. Један једноставан начин да се то уради је да сваки ред табеле представимо једном листом, и да потом све те листе запакујемо у једну велику листу, рецимо овако:

In [1]:
podaci = [["Ana",   "ž", 13, 46, 160],
     ["Bojan",  "m", 14, 52, 165],
     ["Vlada",  "m", 13, 47, 157],
     ["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
     ["Dejan",  "m", 15, 56, 163],
     ["Đorđe",  "m", 13, 45, 159],
     ["Elena",  "ž", 14, 49, 161],
     ["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
     ["Zoran",  "m", 15, 57, 167],
     ["Ivana",  "ž", 13, 45, 158],
     ["Jasna",  "ž", 14, 51, 162]]

Из овако представљених података лако можемо добити податке о сваком појединачном детету у групи. Рецимо, податке о Дејану добијамо тако што испишемо елемент листе са индексом 4 (Пажња! Први елемент листе има индекс 0, зато подаци о Дејану који су наведени у 5. реду табеле имају индекс 4):

In [2]:
podaci[4]
Out[2]:
['Dejan', 'm', 15, 56, 163]

Овај начин представљања података, међутим, није погодан за обраде по колонама. Рецимо, ако желимо да израчунамо просечну висину деце у групи морамо да пишемо програм. То није немогуће, чак није ни тешко, али је непрактично. Ево програма:

In [3]:
sum = 0
for dete in podaci:
  sum += dete[4]
float(sum) / len(podaci)
Out[3]:
161.9090909090909

Програм ради на следећи начин:

 • прво помоћну променљиву sum поставимо на нулу (у њој ће се полако акумулирати збир висина све деце у групи);
 • након тога циклус for dete in podaci: прође кроз свако дете у групи (јер сваки елемент листе podaci представља податке о једном детету) и на суму дода његову висину (висина детета се налази на петом месту у групи података за то дете, а то је елемент листе са индексом 4);
 • коначно, добијени збир поделимо бројем података да бисмо израчунали просек.

Као што смо већ рекли, ово није јако тешко, али је непрактично. Треба нам флексибилнија структура података.

6.2. Библиотека pandas, структура података DataFrame и рад са колонама табеле

За ефикасно манипулисање табеларно представљеним подацима у Пајтону развијена је библиотека pandas. Њу можемо увести као што смо увозили и остале библиотеке (и уз пут ћемо јој дати надимак да бисмо мање морали да куцамо):

In [4]:
import pandas as pd

Из ове библиотеке ћемо користити структуру података која се зове DataFrame (енгл. data значи "подаци", frame значи "оквир", тако да DataFrame значи "оквир са подацима", односно "табела").

Податке о деци сада лако можемо да препакујемо у DataFrame позивом функције са истим именом:

In [5]:
tabela = pd.DataFrame(podaci)

Претходна команда није дала никакав излаз. Она је просто препаковала податке наведене у листи podaci у нову структуру података. Да бисмо се уверили да се ради само о препакивању, исписаћемо садржај променљиве tabela:

In [6]:
tabela
Out[6]:
0 1 2 3 4
0 Ana ž 13 46 160
1 Bojan m 14 52 165
2 Vlada m 13 47 157
3 Gordana ž 15 54 165
4 Dejan m 15 56 163
5 Đorđe m 13 45 159
6 Elena ž 14 49 161
7 Žaklina ž 15 52 164
8 Zoran m 15 57 167
9 Ivana ž 13 45 158
10 Jasna ž 14 51 162

Да би табела била прегледнија, даћемо колонама име. Колонама се име даје приликом препакивања, тако што се листа са именима колона проследи помоћном параметру columns:

In [7]:
tabela = pd.DataFrame(podaci)
tabela.columns=["Ime", "Pol", "Starost", "Masa", "Visina"]
tabela
Out[7]:
Ime Pol Starost Masa Visina
0 Ana ž 13 46 160
1 Bojan m 14 52 165
2 Vlada m 13 47 157
3 Gordana ž 15 54 165
4 Dejan m 15 56 163
5 Đorđe m 13 45 159
6 Elena ž 14 49 161
7 Žaklina ž 15 52 164
8 Zoran m 15 57 167
9 Ivana ž 13 45 158
10 Jasna ž 14 51 162

Када свака колона има своје име, можемо да приступимо појединачним колонама:

In [8]:
tabela["Ime"]
Out[8]:
0     Ana
1    Bojan
2    Vlada
3   Gordana
4    Dejan
5    Đorđe
6    Elena
7   Žaklina
8    Zoran
9    Ivana
10   Jasna
Name: Ime, dtype: object
In [9]:
tabela["Visina"]
Out[9]:
0   160
1   165
2   157
3   165
4   163
5   159
6   161
7   164
8   167
9   158
10  162
Name: Visina, dtype: int64

Имена свих колона су увек доступна у облику листе овако:

In [10]:
tabela.columns
Out[10]:
Index(['Ime', 'Pol', 'Starost', 'Masa', 'Visina'], dtype='object')

Позивом једне од следећих функција лако можемо да вршимо елементарну анализу података који су представљени табелом:

 • sum -- рачуна збир елемената у колони (сума);
 • mean -- рачуна просек елемената у колони (аритметичка средина се на енглеском каже arithmetic mean);
 • median -- рачуна медијану елемената у колони;
 • min -- рачуна вредност најмањег елемента у колони (минимум);
 • max -- рачуна вредност највећег елемента у колони (максимум).

На пример, висина најнижег детета у групи је:

In [11]:
tabela["Visina"].min()
Out[11]:
157

Најстарије дете у групи има оволико година:

In [12]:
tabela["Starost"].max()
Out[12]:
15

Просечна висина деце у групи је:

In [13]:
tabela["Visina"].mean()
Out[13]:
161.9090909090909

Медијална висина:

In [14]:
tabela["Visina"].median()
Out[14]:
162.0

Да ли цела група може да стане у лифт чија носивост је 600 кг?

In [15]:
if tabela["Masa"].sum() <= 600:
  print("Mogu svi da stanu u lift.")
else:
  print("Ne. Zajedno su preteški.")
Mogu svi da stanu u lift.

6.3. Визуелизација табеларно представљених података

Визуелизација података из табеле се своди на то да се одаберу интересантне колоне табеле и прикажу неком од техника које смо раније видели. Прво ћемо учитати одговарајућу библиотеку:

In [16]:
import matplotlib.pyplot as plt

Ако желимо хистограмом да представимо висину деце у групи, одабраћемо колоне "Име" и "Висина" и приказати их, рецимо овако:

In [17]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Visina"])
plt.title("Visina dece u grupi")
plt.show()
plt.close()

Као други пример представићемо тежину и старост деце у групи тако да тежина буде представљена црвеним стубићима, а старост зеленом. Приказаћемо и легенду да би било јасно шта која боја представља.

In [18]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Masa"], color="r", label="Masa")
plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Starost"], color="g", label="Starost")
plt.title("Starost i masa dece u grupi")
plt.legend()
plt.show()
plt.close()

6.4. Учитавање података из локалних CSV датотека

Видели смо у претходним примерима да се најмукотрпнији посао обраде података састоји у томе да се подаци унесу у табелу. То је досадан посао који се често састоји у томе да се подаци просто прекуцају. Табеле са којима смо се сретали су зато биле веома мале. Модерна обрада података се, међутим, све више усмерава на анализу огромних количина података (енгл. big data) и ту прекуцавање података не долази у обзир.

Подаци се данас углавном прикупљају аутоматски, и програми за прикупљање података генеришу велике табеле података које после треба обрађивати. Постоје разни формати за табеларно представљање података, а најједноставнији од њих се зове CSV, (од енгл. comma separated values што значи "вредности раздвојене зарезима").

CSV датотека је текстуална датотека у којој редови одговарају редовима табеле, а подаци унутар истог реда су раздвојени зарезима. На пример, у фолдеру podaci се налази датотека Top 25 YouTubers.csv која изгледа овако:

RANK,GRADE,NAME,VIDEOS,SUBSCRIBERS,VIEWES
1,A++,T-Series,13629,105783888,76945588449
2,A,PewDiePie,3898,97853589,22298927681
3,A+,5-Minute Crafts,3341,58629572,14860695079
4,A++,Cocomelon - Nursery Rhymes,441,53163816,33519273951
...
25,A,TheEllenShow,10542,33362512,16519572219

Ова табела садржи податке о 25 најпопуларнијих Јутјубера према броју претплатника на дан 1.7.2019. Први ред табеле представља заглавље табеле које нам каже да табела има шест колона (RANK, GRADE, NAME, VIDEOS, SUBSCRIBERS, VIEWES). Врста

4,A++,Cocomelon - Nursery Rhymes,441,53163816,33519273951

значи да је на дан 1.7.2019. четврти по реду био Јутјуб канал са Јутјуб рангом А++ који се зове "Cocomelon - Nursery Rhymes" који је објавио укупно 441 видео на Јутјубу, који има 53.163.816 претплатника и 33.519.273.951 прегледа.

Библиотека pandas има функцију read_csv која учитава CSV датотеку и од ње прави табелу типа DataFrame. Ево примера:

In [19]:
import pandas as pd
Top25 = pd.read_csv("podaci/Top 25 YouTubers.csv")

Прикажимо првих неколико редова ове табеле. Функција head(N) приказује првих N редова табеле (енгл. head значи "глава"). Ако функцију позовемо без броја она ће приказати првих пет редова:

In [20]:
Top25.head()
Out[20]:
RANK GRADE NAME VIDEOS SUBSCRIBERS VIEWES
0 1 A++ T-Series 13629 105783888 76945588449
1 2 A PewDiePie 3898 97853589 22298927681
2 3 A+ 5-Minute Crafts 3341 58629572 14860695079
3 4 A++ Cocomelon - Nursery Rhymes 441 53163816 33519273951
4 5 A++ SET India 31923 51784081 36464793233
In [21]:
Top25.head(10)
Out[21]:
RANK GRADE NAME VIDEOS SUBSCRIBERS VIEWES
0 1 A++ T-Series 13629 105783888 76945588449
1 2 A PewDiePie 3898 97853589 22298927681
2 3 A+ 5-Minute Crafts 3341 58629572 14860695079
3 4 A++ Cocomelon - Nursery Rhymes 441 53163816 33519273951
4 5 A++ SET India 31923 51784081 36464793233
5 6 A+ Canal KondZilla 1100 50560964 25446405744
6 7 A+ WWE 42404 46098586 34085586984
7 8 B+ Justin Bieber 134 45873439 625649566
8 9 A Dude Perfect 209 43796634 8354321862
9 10 A+ Badabun 4406 41131131 13175713909

Функција tail(N) приказује последњих N редова табеле, односно, последњих пет редова ако је позвемо без аргумента (енгл. tail значи "реп"):

In [22]:
Top25.tail()
Out[22]:
RANK GRADE NAME VIDEOS SUBSCRIBERS VIEWES
20 21 B- Katy Perry 97 34416819 361332307
21 22 A Felipe Neto 1872 33549096 7458531306
22 23 A JustinBieberVEVO 122 33514535 18873475304
23 24 A Fernanfloo 534 33378699 7201866552
24 25 A TheEllenShow 10542 33362512 16519572219
In [23]:
Top25.tail(7)
Out[23]:
RANK GRADE NAME VIDEOS SUBSCRIBERS VIEWES
18 19 A- elrubiusOMG 809 35324033 7772447040
19 20 B Taylor Swift 166 34920060 255089844
20 21 B- Katy Perry 97 34416819 361332307
21 22 A Felipe Neto 1872 33549096 7458531306
22 23 A JustinBieberVEVO 122 33514535 18873475304
23 24 A Fernanfloo 534 33378699 7201866552
24 25 A TheEllenShow 10542 33362512 16519572219

Прикажимо податке о броју претплатника стубичастим дијаграмом:

In [24]:
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.bar(Top25["NAME"], Top25["SUBSCRIBERS"])
plt.title("Top 25 YouTube kanala prema broju pretplatnika")
plt.show()
plt.close()

Пошто су имена канала веома дугачка на хоризонталној оси се ништа не види. Зато ћемо уместо функције bar позвати функцију barh која ради исти посао, али стубиће исцртава хоризонтално:

In [25]:
plt.figure(figsize=(10,10))
plt.barh(Top25["NAME"], Top25["SUBSCRIBERS"])
plt.title("Top 25 YouTube kanala prema broju pretplatnika")
plt.show()
plt.close()

6.5. Учитавање података из удаљених ресурса

Могуће је преузети и податке са удаљених ресурса без потребе да се они прво пребаце на локалну машину. Да бисмо приступили податку који се налази на некој другој машини потребно је да обе машине имају приступ Интернету и да знамо тачну локацију податка на удаљеној машини. Тачна локација било ког ресурса на Интернету је описана његовим URL-ом (од енгл. Universal Resource Locator, што значи "Универзални локатор ресурса").

На адреси

https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv

се налази јавно доступан списак свих држава на свету. Ову табелу можемо лако учитати наредбом read_csv:

In [26]:
drzave = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv")
drzave.head(10)
Out[26]:
Country Region
0 Algeria AFRICA
1 Angola AFRICA
2 Benin AFRICA
3 Botswana AFRICA
4 Burkina AFRICA
5 Burundi AFRICA
6 Cameroon AFRICA
7 Cape Verde AFRICA
8 Central African Republic AFRICA
9 Chad AFRICA

Помоћу наредбе read_html може се прочитати и табела директно из HTML кода неке веб странице. Рецимо, следећа наредба чита списак свих федералних јединица Сједињених Америчких Држава са одговарајуће странице Википедије:

In [27]:
US = pd.read_html("https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states", header=[0,1])[0]

На веб страни коју читамо може бити више табела и зато функција read_html враћа листу табела. Табела коју желимо да видимо је прва на наведеној страни и зато иза наредбе следи конструкт [0]. Аргумент header=[0,1] значи да прве две врсте треба узети за заглавље табеле. Ево како изгледа табела:

In [28]:
US.head()
Out[28]:
Name &postal abbreviation[1] Cities Established[upper-alpha 1] Population[upper-alpha 2][3] Total area[4] Land area[4] Water area[4] Numberof Reps. Unnamed: 8_level_0 Unnamed: 9_level_0 Unnamed: 10_level_0 Unnamed: 11_level_0 Unnamed: 12_level_0
Capital Largest[5] mi2 km2 mi2 km2 mi2 km2 Unnamed: 8_level_1 Unnamed: 9_level_1 Unnamed: 10_level_1 Unnamed: 11_level_1 Unnamed: 12_level_1
0 Alabama AL Montgomery Birmingham Dec 14, 1819 4874747 52420 135767 50645 131171 1775 4597 7.0
1 Alaska AK Juneau Anchorage Jan 3, 1959 739795 665384 1723337 570641 1477953 94743 245384 1.0
2 Arizona AZ Phoenix Feb 14, 1912 7016270 113990 295234 113594 294207 396 1026 9 NaN
3 Arkansas AR Little Rock Jun 15, 1836 3004279 53179 137732 52035 134771 1143 2961 4 NaN
4 California CA Sacramento Los Angeles Sep 9, 1850 39536653 163695 423967 155779 403466 7916 20501 53.0

6.6. Задаци

Задатке реши у Џупитеру.

Задатак 1. Пажљиво погледај овај Пајтон програм па одговори на питања која следе:

In [29]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

podaci = [["Ana",   "ž", 13, 46, 160],
     ["Bojan",  "m", 14, 52, 165],
     ["Vlada",  "m", 13, 47, 157],
     ["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
     ["Dejan",  "m", 15, 56, 163],
     ["Đorđe",  "m", 13, 45, 159]]

tabela = pd.DataFrame(podaci)
tabela.columns=["Ime", "Pol", "Starost", "Masa", "Visina"]

print(tabela["Visina"].min(), tabela["Visina"].mean(), tabela["Visina"].median())

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Visina"])
plt.show()
plt.close()

temp_anomalije = pd.read_csv("podaci/TemperaturneAnomalije.csv", header=None)
drzave = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv")
US = pd.read_html("https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states", header=[0,1])[0]
157 161.5 161.5
 1. Зашто учитавамо две библиотеке?
 2. Зашто не радимо са подацима у облику листе, већ компликујемо себи живот структуром података DataFrame из библиотеке pandas?
 3. Како се зову колоне табеле tabela?
 4. У чему је разлика између функција min, mean и median?
 5. Како треба изменити програм па да на дијаграму поред висине добијемо и графички приказ масе деце?
 6. Како бисмо учитали табелу TemperaturneAnomalije.csv када би она имала заглавље?
 7. Да ли је табела drzave формирана на основу података који су смештени локално, на твом рачунару?
 8. У ком формату су представљени подаци на основу којих је формирана табела US?
 9. Шта би се десило када би у интернет претраживач укуцао https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states?

Задатак 2. У следећој листи су дати подаци о националним парковима Србије. За сваки национални парк је наведено његово име, површина у хектарима и година оснивања:

In [ ]:
nac_parkovi = [["Fruška gora", 25393, 1960],
        ["Đerdap",   64000, 1974],
        ["Tara",    22000, 1981],
        ["Kopaonik",  11810, 1981],
        ["Šar-planina", 39000, 1985]]

(а) Од ове листе направи DataFrame па израчунај просечну површину националног парка (у хектарима), и укупну површину коју заузимају национални паркови у Србији (у квадратним километрима; 1 квадратни километар = 100 хектара).

(б) Прикажи линијским графиконом површине националних паркова у Србији.

Задатак 3. Производња кукуруза и пшенице у периоду 2008-2012. у Србији је дата у следећој табели (подаци су исказани у хиљадама тона):

Godina Kukuruz Pšenica
2008. 6.158 2.095
2009. 6.396 2.067
2010. 7.207 1.631
2011. 6.480 2.076
2012. 3.532 1.911

(а) Направи одговарајући DataFrame па израчунај максималну производњу кукуруза и минималну производњу пшенице у наведеном периоду. (Упутство: податке прво представи листом, а онда од листе направи DataFrame.)

(б) На једном графикону прикажи стубичастим дијаграмом производњу пшенице и кукуруза у наведеном периоду. (Води рачуна да прво исцрташ податке за кукуруз, а онда преко тога податке за пшеницу.)

(в) Израчунај просечну годишњу производњу кукуруза за наведени период, као и за колико се разликовала производња пшенице у најбољој и најлошијој години наведеног периода (у хиљадама тона).

Задатак 4. Ево трошкова живота једне породице током једне године, по месецима (сви износи су представљени у динарима):

Stavka Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Stanarina 8.251 8.436 8.524 8.388 8.241 8.196 8.004 7.996 7.991 8.015 8.353 8.456
Struja 4.321 4.530 4.115 3.990 3.985 3.726 3.351 3.289 3.295 3.485 3.826 3.834
Telefon (fiksni) 1.425 1.538 1.623 1.489 1.521 1.485 1.491 1.399 1.467 1.531 1.410 1.385
Telefon (mobilni) 2.181 2.235 2.073 1.951 1.989 1.945 3.017 2.638 2.171 1.831 1.926 1.833
TV i internet 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399
Prevoz 1.830 1.830 1.830 1.830 1.950 1.950 1.450 1.450 1.950 1.950 2.050 2.050
Hrana 23.250 23.780 24.019 24.117 24.389 24.571 24.736 24.951 25.111 25.389 25.531 25.923
Ostalo 4.500 3.700 5.100 3.500 2.750 4.250 7.320 8.250 3.270 4.290 3.200 8.390

У ћелији испод су исти подаци представљени листом:

In [ ]:
troskovi = [
 ["Stanarina", 8251, 8436, 8524, 8388, 8241, 8196, 8004, 7996, 7991, 8015, 8353, 8456],
 ["Struja", 4321, 4530, 4115, 3990, 3985, 3726, 3351, 3289, 3295, 3485, 3826, 3834],
 ["Telefon (fiksni)", 1425, 1538, 1623, 1489, 1521, 1485, 1491, 1399, 1467, 1531, 1410, 1385],
 ["Telefon (mobilni)", 2181, 2235, 2073, 1951, 1989, 1945, 3017, 2638, 2171, 1831, 1926, 1833],
 ["TV i internet", 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399 ],
 ["Prevoz", 1830, 1830, 1830, 1830, 1950, 1950, 1450, 1450, 1950, 1950, 2050, 2050],
 ["Hrana", 23250, 23780, 24019, 24117, 24389, 24571, 24736, 24951, 25111, 25389, 25531, 25923],
 ["Ostalo", 4500, 3700, 5100, 3500, 2750, 4250, 7320, 8250, 3270, 4290, 3200, 8390]
]

(а) Представи табелу структуром DataFrame.

(б) Израчунај и испиши укупне трошкове ове породице по месецима (колико је породица укупно потрошила у јануару, колико у фебруару итд).

In [ ]:
 

Задатак 5. У датотеци podaci/LEB.csv налазе се подаци о очекиваној дужини живота особе у тренутку рођења (енгл. Life Expectancy at Birth), по петогодишњим периодима.

(а) Учитај датотеку у структуру података DataFrame.

(б) Прикажи ове податке стубичастим дијаграмом.

Задатак 6. Ученици једног разреда су скакали у даљ. Сваки ученик је скакао три пута и резултати су дати у датотеци SkokUDalj.csv која се налази у фолдеру podaci. Табела има заглавље и састоји се од четири колоне: "Презиме и име", "Скок1", "Скок2" и "Скок3".

(а) Учитај датотеку у структуру података DataFrame.

(б) Прикажи ове податке стубичастим дијаграмом који ће имати три групе стубића, по једну за сваки скок. Дијаграм треба да има легенду.

In [ ]:
 

Задатак 7. На адреси

https://raw.githubusercontent.com/resbaz/r-novice-gapminder-files/master/data/gapminder-FiveYearData.csv

се налази јавно доступна табела са списком држава света и неким параметрима економског развоја тих држава праћеним у интервалима од 5 година.

Табела има следеће колоне:

 • country = држава
 • year = година на коју се односе подаци
 • pop = број становника (енгл. population)
 • continent = континент
 • lifeExp = очекивани животни век у годинама (енгл. life expextancy)
 • gdpPercap = БДП по глави становника у америчким доларима (енгл. GDP per capitem)

Учитај ову табелу у структуру података DataFrame и прикажи првих 20 редова табеле, као и последњих 10 редова табеле.

In [ ]:
 

Задатак 8. Са следеће адресе

https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/

учитај табелу која садржи податке о свим државама на свету и броју њихових становника. Прикажи првих и последњеих неколико редова табеле.

In [ ]: