Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Уграђене функције

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће команде?

print( min(4,-3) )

Одговор:

Питање 2.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print( mаx(-99,-48,18) )

Одговор:

Питање 3.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће комaнде?

print(min( mаx(-56,22),-97) )

Одговор:

Питање 4.*

Којa од наведених линија представља исправну Пајтон наредбу чијим се извршавањем исписује производ најмањег и највећег међу бројевима 58, 89 и -93.

  Q-238: Изабери тачан одговор:

 • print( min(58, 89, -93) * max(58, 89, -93) )
 • Тачно
 • print( min * max(58, 89, -93) )
 • Нетачно
 • print(min( max(58, 89, -93) ))
 • Нетачно

Питање 5.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина имале у трци на 1000 m. Коју функцију ћеш користити да би добио најбољи од забележених резултата?

Одговор:

Питање 6.**

Дата су времена која су Ана, Маја и Тина су имале у трци на 1000 m. Коју од понуђених линија можеш да додаш овом коду да би програм при извршавању исписао колико је брзо трчала девојка која је стигла друга?

ana = 254
maja = 260
tina = 296
_____________

  Q-239: Изабери тачан одговор:

 • print( max(254, 260, 296) - min(254, 260, 296) )
 • Нетачно
 • print( 254 + 260 + 296 - max(254, 260, 296) + min(254, 260, 296) )
 • Нетачно
 • print( 254 + 260 + 296 - max(254, 260, 296) - min(254, 260, 296) )
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 7.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(-6) )

Одговор:

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs(1 - 9) )

Одговор:

Питање 9.**

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print(abs( abs(3 + -9) - 3) )

Одговор:

Питање 10.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следеће линије?

print( abs( min(7,4) ) )

Одговор:

Питање 11.**

Упиши највећу вредност која се добија израчунавањем следећих израза.

abs( -5 )
abs( -5 - -5 )
abs( 8 - -5 * 4 )

Одговор:

Питање 12.**

Ако су дате висине Николе и Луке која ће од наредних команди исписати разлику у њиховим висинама?

  Q-240: Изабери тачан одговор:

 • print(abs(nikola) - abs(luka))
 • Нетачно
 • print(abs(nikola - luka))
 • Тачно
 • print(nikola - luka)
 • Нетачно

Питање 13.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(7.5)

  Q-241: Изабери тачан одговор:

 • 8
 • Тачно
 • 7
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 14.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.ceil(-4.1)

  Q-242: Изабери тачан одговор:

 • -4
 • Тачно
 • -5
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 15.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(0.8)

  Q-243: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 0
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.

Чему је једнака вредност Пајтон израза?

math.floor(-5.3)

  Q-244: Изабери тачан одговор:

 • -5
 • Нетачно
 • -6
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.**

Које је од датих тврђења о вредности израза

math.ceil(a) - math.floor(a)

тачно?

  Q-245: Изабери тачан одговор:

 • Вредност датог израза је 0 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Тачно
 • Вредност датог израза је -1 без обзира на то чему је једнака вредност а.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је 1 ако а има позитивну вредност, -1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно
 • Вредност датог израза је -1 ако а има позитивну вредност, 1 ако а има негативну вредност и 0 ако је а једнако 0.
 • Нетачно

Питање 18.**

Нека је дат следећи проблем

Раша је решио да поводом свог рођендана послужи своје другаре из одељења и учитељицу бомбонама. Обичај је да учитељица добија једну бомбону, а сваки ученик, укључујући и слављеника, добија по три. Ако у одељењу има 30 ученика и ако у једну кесицу стаје 24 бомбона, одреди колико најмање кесица бомбона Раша треба да донесе у школу да би имао довољно да учитељицу и све ученике послужи на уобичајен начин.

и нека је дат следећи недовршени код

broj_ucenika = 30
jedna_kesica = 24
potrebno_bombona = broj_ucenika * 3 + 1

Извршавањем које од наредних линија ће бити исписан тражени број кесица?

  Q-246: Изабери тачан одговор:

 • print( math.ceil(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Тачно
 • print( math.ceil(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona / jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print( math.floor(potrebno_bombona // jedna_kesica) )
 • Нетачно
 • print(potrebno_bombona / jedna_kesica)
 • Нетачно

Питање 19.**

Ако су a и b произвољни цели бројеви, при чему b није једнако 0, које је од датих тврђења о вредностима израза math.floor( a / b ) и a // b тачно?

  Q-247: Изабери тачан одговор:

 • Изрази имају једнаке вредности.
 • Тачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када су a и b позитивни.
 • Нетачно
 • Изрази имају једнаке вредности само када је а jеднако 0.
 • Нетачно

Питање 20.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

abs(14) + math.floor(2.6) - 6

Одговор:

Питање 21.*

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

math.ceil(-1.3) + abs((-9 - 15) * -9)

Одговор:

Питање 22.*

Којим је од наведених Пајтон израза представљена разлика апсолутне вредности збира бројева 6 и 16 и остатка при целобројном дељењу бројева 25 и 28?

  Q-248: Изабери тачан одговор:

 • abs(6 + 16) - 25 // 28
 • Нетачно
 • abs(6 + 16) - 25 % 28
 • Тачно
 • abs((6 + 16) - 25 // 28)
 • Нетачно
 • abs((6 + 16) - 25 % 28)
 • Нетачно
 • abs(6) + 16 - 25 // 28
 • Нетачно

Питање 23.**

Шта ће бити вредност наредног Пајтон израза?

-22 - abs(0 + math.floor(2 / -5))

Одговор:

Питање 24.*

Који од датих Пајтон израза има највећу вредност?

  Q-249: Изабери тачан одговор:

 • 4 // 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 / 5 * 4
 • Нетачно
 • 4 % 5 * 4
 • Тачно
 • math.ceil( 4 / 5 ) * 4
 • Нетачно