Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Изрази

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му у командну линију унесеш следећи израз?

27 + 66

  Q-70: Изабери тачан одговор:

 • 27 + 66
 • Нетачно
 • 93
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.

Који од записа представља производ бројева 36 и 70 забележен Пајтон изразом?

  Q-71: Изабери тачан одговор:

 • 36 * 70
 • Тачно
 • 36 x 70
 • Нетачно
 • 36 ^ 70
 • Нетачно

Питање 3.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

39 : (-7) + (-32) * 21

  Q-72: Изабери тачан одговор:

 • 39 / -7 + -32 * 21
 • Тачно
 • 39 // -7 + -32 * 21
 • Нетачно
 • 39 / (-7) + (-32) * 21
 • Тачно
 • 39 : (-7) + (-32) * 21
 • Нетачно

Питање 4.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-73: Изабери тачан одговор:

 • 54 : ( 73 + 56 )
 • Нетачно
 • ( 28 - 54 ) ( 73 - 56 )
 • Нетачно
 • 54 * 73 * ( 28 - 73 )
 • Тачно
 • 28 - 54 * - 73 - 56
 • Тачно
 • 28 - [(54 + 73) - 56]
 • Нетачно

Питање 5.*

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-74: Изабери тачан одговор:

 • 8327 + -12
 • Тачно
 • 47 * 8 x 8
 • Нетачно
 • 327 : 8 - 7
 • Нетачно
 • 8 327 + 7
 • Нетачно
 • 327 - -12 + 7
 • Тачно

Питање 6.

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

_images/Izrazi01Formula1.png

  Q-75: Изабери тачан одговор:

 • 2 / 7 - 8
 • Нетачно
 • 2 : 7 - 8
 • Нетачно
 • 2 / (7 - 8)
 • Тачно
 • 2 : (7 - 8)
 • Нетачно

Питање 7.*

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан датом аритметичком изразу?

_images/Izrazi01Formula2a.png

  Q-76: Изабери тачан одговор:

 • - ( 2 + 4 ) / (7 - 8)
 • Тачно
 • - 2 + 4 / 7 - 8
 • Нетачно
 • - ( 2 + 4 ) / 7 - 8
 • Нетачно
 • - 2 + 4 / (7 - 8)
 • Нетачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када му затражиш да израчуна вредност следећег израза?

245 - 4 * ( 9 - 4 )

Одговор:

Питање 9.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-77: Изабери тачан одговор:

 • (5 + 3) * 5 + 15
 • Тачно
 • 5 + 3 * 5 + 15
 • Нетачно

Питање 10.*

Извршавањем које од наредних линија кода се израчунава и исписује производ разлике бројева 57 и 87 и разлике бројева 80 и 76?

  Q-78: Изабери тачан одговор:

 • print(57 - 87 * (80 - 76))
 • Нетачно
 • print((57 - 87) * (80 - 76))
 • Тачно
 • print(57 - 87 * 80 - 76)
 • Нетачно

Питање 11.*

Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 40 и разлике бројева 6 и 4.

  Q-79: Изабери тачан одговор:

 • 40 * 6 - 4
 • Нетачно
 • 40 * (6 - 4)
 • Тачно
 • 40 - 6 * 4
 • Нетачно

Питање 12.*

Који од наредних програма израчунава и исписује производ збира 23 и 86 и двоструке разлике бројева 30 и 4 ?

  Q-80: Изабери тачан одговор:

 • print((23 + 86) * 2 * 30 - 4)
 • Нетачно
 • print((23 + 86) * 2 * (30 - 4))
 • Тачно
 • print(23 + 86 * 2 * 30 - 4)
 • Нетачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак:

Марко је 6 дана добијао по 350 динара од деде. За то време је 2 пута купио сладолед и 2 пута паковање жвака. Цена једног сладоледа је 42 динара, а паковања жвака 9 динара. Колико новца је Марку остало?

Извршавањем које од наредних команди ће бити исписан тачан одговор на питање постављено у задатаку?

  Q-81: Изабери тачан одговор:

 • print(6*(350 - 2*(42 + 9)))
 • Нетачно
 • print(6*350 - 2*42 - 9)
 • Нетачно
 • print(6*350 - 2*(42 + 9))
 • Тачно
 • print(6*350 - 2*42 - 2*9)
 • Тачно
 • print(6*(350 - 2*42 - 2*9))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

12 * -4 + -3.0 * 8

  Q-82: Изабери тачан одговор:

 • -72.0
 • Тачно
 • 72.0
 • Нетачно
 • -72
 • Нетачно
 • 72
 • Нетачно
 • Дата линија не представља исправно записан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 15.*

Шта ће бити вредност следећег Пајтон израза?

- 1 * - 1 + 1 * - 1 * - 1

  Q-83: Изабери тачан одговор:

 • Израз није исправно записан.
 • Нетачно
 • 2
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 16.*

Пајтон окружење ће исписати већи број када израчуна вредност којег од наредна два израза?

  Q-84: Изабери тачан одговор:

 • 0 + 7 * (6 + 7)
 • Тачно
 • 0 + 7 * 6 + 7
 • Нетачно
 • Вредности датих израза су једнаке.
 • Нетачно

Питање 17.

У којим од наредних линија је име променљиве исправно задато?

  Q-85: Изабери тачан одговор:

 • suma_ = 5
 • Тачно
 • 1suma = 5
 • Нетачно
 • suma_1 = 5
 • Тачно
 • suma(1) = 5
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон?

  Q-86: Изабери тачан одговор:

 • By64
 • Тачно
 • 6ak
 • Нетачно
 • By64
 • Тачно
 • for i
 • Нетачно

Питање 19.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = -8
n = 8 * d
print(n)

Одговор:

Питање 20.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 16
n = 3 * d
n = d - 3
print(n)

Одговор:

Питање 21.*

Којa од наредних линија представља исправно записану Пајтон наредбу?

  Q-87: Изабери тачан одговор:

 • n = 8 * d
 • Тачно
 • drugi!dan = prvi + 6
 • Нетачно

Питање 22.*

Нека је са d означена количина новца коју Душан има, а са n количина новца коју има Никола, која чињеница је забележена наредном линијом кода?

n = d + 2

  Q-88: Изабери тачан одговор:

 • Душан има 2 динара више од Николe.
 • Нетачно
 • Никола има 2 динара више од Душана.
 • Тачно
 • Дата линија кода не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Нетачно

Питање 23.*

Дат је задатак

Марко је имао 850 динара. Kупио је 2 свеске и 3 оловке. Када је завршио куповину дао је брату 100 динара, а затим купио себи сладолед. Колико је новца остало Марку, ако је цена свеске 120 динара, цена оловке 74 , а цена сладоледа 90 ?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_pocetku = 850
sveska = 120
olovka = 74
sladoled = 90
na_kraju = ____________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-89: Изабери тачан одговор:

 • na_kraju = na_pocetku - (2 * sveska + 3 * olovka + sladoled) + 100
 • Нетачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska - 3 * olovka - sladoled - 100
 • Тачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska + 3 * olovka + sladoled + 100
 • Нетачно

Питање 24.*

Нека је уз задатак:

Марко је првог дана прочитао 66 страна књиге, што представља петину целе књиге. Колико страна има цела књига?

дат и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак:

prvi_dan = 66
cela_knjiga =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-90: Изабери тачан одговор:

 • cela_knjiga = prvi_dan * 5
 • Тачно
 • cela_knjiga = prvi_dan * 4
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 5
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 4
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.**

Нека је уз задатак

Марко је првог дана прочитао 174 страна књиге и остала му је још једна трећина књиге. Колико му је страна преостало да прочита да би прочитао целу књигу?

дат и недовршен Пајтон програм за његово решавање.

prvi_dan = 174
preostalo =
print(cela_knjiga)

Која од понуђених линија кода би била одговарајућа довршена верзија друге линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-91: Изабери тачан одговор:

 • preostalo = prvi_dan * 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan * 2
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 2
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 26.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 49 страна, другог 16 страна више него првог, а трећег 2 пута више него другог. Колико та књига има страна?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. c = 49
  
 2. r = b * 2
  
 3. b = c + 16
  
 4. cela_knjiga = c + b + r
  
 5. print(cela_knjiga)
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би он при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 27.**

Нека је дат следећи задатак

Тина је штедела 4 дана. Првог дана је уштедела 180 динара, другог 20 динара више него првог, трећег половину од онога што је уштедела другог дана, а четвртог дана 50 динара више него трећег дана. Купила је два колача за по 90 динара. Колико новца има сада?

и следеће линије Пајтон програма

 1. usteda = m + a + s + v
  
 1. s = a / 2
  
 2. kusur = usteda - 2 * 90
  
 3. v = s + 50
  
 4. a = m + 20
  
 5. print(kusur)
  
 6. m = 180
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би при покретању дао исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 28.**

Дат је задатак

Лена је половину свог џепарца потрошила на базену, трећину је одлучила да поклони сестри, а купила је и један прстен за 200 динара. Колико је износио Ленин џепарац, ако јој је после свих трошкова остало 300 динара?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_kraju = 300
na_pocetku = ________________
print(na_pocetku)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-92: Изабери тачан одговор:

 • na_pocetku = (((na_kraju + 200) / 2) * 3) * 2
 • Нетачно
 • na_pocetku = (na_kraju + 200) / (1 - 1 / 2 - 1 / 3)
 • Тачно
 • na_pocetku = na_kraju * 3 + na_kraju * 2 + 200
 • Нетачно