Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka kratkih pitanja za šesti razred

Функције и процедуре

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def obim(a):
 return 4 * a

print(obim(9))

Одговор:

Питање 2.

Коју од понуђених линија кода треба додати на обележено место да би на исправан начин била дефинисана функција која израчунава квадрат добијеног броја?

def stepen(a):

 _________________

  Q-26: Изабери тачан одговор:

 • return a * a
 • Тачно
 • return а * 2
 • Нетачно
 • а * а
 • Нетачно
 • return kvadrat
 • Нетачно

Питање 3.

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def f(a):
 return - 3 * a

print(f(3) - f(0))

Одговор:

Питање 4.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def f(a):
 return 2 - 3 * a

print(f(4) - f(f(1)))

Одговор:

Питање 5.*

За коју ће вредност додељену променљивој m Пајтон окружење при покретању исписати 30?

def f(a):
 if a % 5 == 0:
  return 2 * a
 else:
  return a + 1

m = int(input("unesi ceo broj"))
print(f(m))

Одговор:

Питање 6.*

Дат је задатак у којем се тражи да се за време које је Алекса провео у читању књиге дато у минутима испише исто време изражено у сатима и минутима. Коју од понуђених линија кода треба додати на обележено место да би на исправан начин била дефинисана функција, а програм за унето време исписивао тачан резултат?

def vreme(a):
 s = a // 60
 m = a % 60
 ____________

x = int(input("Unesi koliko minuta je Aleksa citao knjigu"))
(s,m) = f(x)
m = int(input("unesi ceo broj"))
print(s, m)

  Q-27: Изабери тачан одговор:

 • return s, return m
 • Нетачно
 • return s, m
 • Тачно
 • (s, m)
 • Нетачно
 • return (s, m)
 • Тачно

Питање 7.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

def f(l,n):
 return l + n

print(f(11,8)," ",f("11","8"))

  Q-28: Изабери тачан одговор:

 • 19 "19"
 • Нетачно
 • 19 "118"
 • Тачно
 • 118 "118"
 • Нетачно
 • 19 19
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку при извршавању датог програма.
 • Нетачно

Питање 8.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

def f(l,n):
 return l * n

print(f(2,"3"))

  Q-29: Изабери тачан одговор:

 • 6
 • Нетачно
 • "222"
 • Нетачно
 • 33
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку при извршавању датог програма.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.**

Дата је функција којом се израчунава квадрат датог броја.

def f(a):
 return a * a

Наведи ознаку исправне линије кода у којој се користи дата функција и којом се исписују квадрати свих бројева од 3 до 9.

 1. print([f(x) for x in range(3,9)])
  
 2. print([f(a) for x in range(3,9)])
  
 3. print([f(x) for x in range(3,10)])
  
 4. print([f(a) for x in range(3,10)])
  

Одговор:

Питање 10.*

Наведи ознаку функције која за дати двоцифрен број враћа збир цифара јединица и десетица.

 1. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return sum(j, d)
  
 2. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return (j, d)
  
 3. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return j + d
  

Одговор:

Питање 11.**

Дата је функција којом се израчунава обим троугла.

def f(a, b, c):
 return a + b + c

Наведи ознаку програма који користи дату функцију да би исписао обиме неколико троуглова чије су величине страница задате у листи торки.

 1. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]
  for trougao in trouglovi:
   print(obim(*trougao))
  
 2. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]
  for trougao in trouglovi:
   print(obim(trougao))
  
 3. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]for i in range(len(trouglovi)):
   print(obim(trouglovi[i]))
  

Одговор:

Питање 12.**

Дат је један део Пајтон кода.

Prvougaonik = [(4, 7), (5, 9), (4, 9)]
for p in Prvougaonik:
 print(povrsina(p))

Коју од наредних дефиниција функција povrsina може да има да би наведени код допуњен њом радио исправно?

 1. def povrsina(a):
   return a * a
  
 2. def povrsina(a):
   return a[0]*a[1]
  
 3. def povrsina(a):
   return a(0)*a(1)
  
 4. def povrsina(a,b):
   return a * b
  

Одговор:

Питање 13.*

Дат је следећи код.

a = formirajlistu(10)
print(a)

Одабери међу понуђеним оне дефиниције функција које би додате постојећем коду дале програм којим се формира и исписује листа парних бројева мањих од 10. Наведи редне бројеве дефиниција које сматраш тачним. Ако ниједна није одговорајућа упиши -.

 1. def formirajlistu(n):
   return(range(2,n,2))
  
 2. def formirajlistu(n):
   l = list(range(2,n,2))
   return l
  
 3. def formirajlistu(n):
   for i in range(2,n,2):
    lista.append(i)
   return lista
  
 4. def formirajlistu(n):
   lista = []
   for i in range(2,n,2):
    lista.append(i)
   return lista
  
 5. def formirajlistu(n):
   l = list(range(2,n,2))
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија у растућем редоследу, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 14.**

Дат је следећи код.

a = []
formirajlistu(a,10)
print(a)

Нека је циљ да дати програм довршиш тако да од унетих 10 целих бројева формира листу и одштампа је. Која ће од наредних дефиниција функције formirajlistu() бити исправна и при позиву дати одговарајући излаз?

 1. def formirajlistu(lista,n):
   x = int(input())
   for i in range(n):
    lista.append(x)
   return lista
  
 2. def formirajlistu(lista,n):
   for i in range(n):
    x = int(input())
    lista.append(x)
   return lista
  
 3. def formirajlistu(lista,n):
   for i in range(n):
    x = int(input())
    lista[i] = x
   return lista
  
 4. def formirajlistu(a,10):
   for i in range(10):
    x = int(input())
    a[i] = x
   return a
  

Одговор:

Питање 15.

Коју од понуђених линија кода можеш додати следећој дефиницији функције да би она исписивала скуп различитих карактера који се налазе у датом тексту?

def karakteri(tekst):
 _________________________

  Q-30: Изабери тачан одговор:

 • return len(set(tekst))
 • Нетачно
 • return set(tekst)
 • Тачно
 • return len(tekst)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

def d(tekst):
 return len(tekst)

t1 = 7093043
t2 = 2437201
br = d(set(str(t1)) & set(str(t2)))
print(br)

  Q-31: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан број 4.
 • Тачно
 • Биће исписан број 7.
 • Нетачно
 • Биће исписан број -1.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.

Шта је дефинисано следећим кодом?

def stampajVeci(broj):
 print(broj + 1)

  Q-32: Изабери тачан одговор:

 • Процедура којом се исписује број који је за један већи од датог броја.
 • Тачно
 • Дата дефиниција је непотпуна. Недостаје бар једна линија у којој ће бити позвана команда return. Пајтон окружење ће пријавити грешку при покретању овог кода.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 18.

Дат је недовршен Пајтон програм.

import turtle

def preskoci(duzina):
 ______________

for i in range(8):
 turtle.forward(25)
 preskoci(25)

Која од понуђених дефиниција процедуре preskoci ће уклапањем дати програм којим се исцртава хоризонтална испрекидана линија? (Ако има више одговарајућих, одабери ону која има мање програмских линија)

 1. turtle.penup()
  turtle.forward(duzina)
  turtle.pendown()
  
 2. turtle.penup()
  turtle.forward(duzina)
  
 3. turtle.penup(25)
  

Одговор:

Питање 19.*

Која од понуђених функција НЕЋЕ при одговарајућем позиву исцртати правилни полигон са одговарајућим бројем и дужином страницe?

 1. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(360 / n)
  
 2. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.forward(a)
    turtle.right((n-2)*180 / n)
  
 3. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.left(360 / n)
    turtle.forward(a)
  

Одговор:

Питање 20.*

Коју од понуђених линија треба додати на обележено место у коду да би резултат извршавања целог програма била једна хоризонтална линија која се састоји од задатог броја краћих линија чије се боје смењују тако да је прва црвена, друга зелена, трећа плава, четврта црвена и тако редом?

import turtle

def linijauboji(duzina,boja):
 turtle.color(boja)
 turtle.forward(duzina)

n = int(input("Unesi broj linija"))
boja = ['red', 'green', 'blue']
for i in range(n):
 ___________________

  Q-33: Изабери тачан одговор:

 • linijauboji(30, boja[i%3])
 • Тачно
 • linijauboji(30, boja)
 • Нетачно
 • linijauboji(30, boja[i//3])
 • Нетачно

Питање 21.**

Који од понуђених програма штампа црвену изломљену линију која формира квадратну спиралу, при чему су странице централног квадрата величине 30 корака, наредног за 5 корака веће и тако редом?

 1. import turtle
  
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  for i in range(n):
   duzina = 30 + (i // 2) * 5
   linijauboji(duzina, "red")
   turtle.left(90)
  
 2. import turtle
  
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  duzina = 30
  for i in range(n):
   duzina = duzina + (i // 2) * 5
   linijauboji(duzina, "red")
   turtle.left(90)
  
 3. import turtle
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  duzina = 30
  for i in range(n):
   for i in range(4):
    linijauboji(duzina, "red")
    turtle.left(90)
   duzina = 30 + (i // 2) * 5
  

  Q-34: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора.
 • Нетачно