Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Rad na projektu I

Automat - PWM upravljanje brzinom obrtanja rotora DC motora

Opis vežbe: Kod ovog projekta se upravlja brzina obrtanja rotora jednosmernog elektromotora putem putem promene širine impulsa koji se šalju na priključke motora. Tranzistor koji se koristi je BC337.

Povežite pin1 sa microbitom preko edge konektora. Električna šema kola:

_images/pwm20.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/pwm21.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto10.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Automat - Model Eolske elektrane - primena DC generatora za pretvaranje energije vetra u električnu energiju

Opis vežbe: Model eolske elektrane radi na principu pretvaranje energije vetra u električnu energiju putem elektrogeneratora. Na dispelju se očitava vrednost u intervaluod 0 do 1023. Što je energija vetra veća to će biti i veći očitani signal na displeju. Vetar se simulira fenom kod koga je isključeno grejanje.

Povežite pin0 sa microbitom preko edge konektora. Električna šema kola:

_images/eg.png

Povežite komponente kao na slici:

_images/eolska.png

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/eolska.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: