Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Аутомати

Kao što je Tesla rekao: „Postojaće uređaji kojima će ljudi podariti razum.” Kada kažemo da je neki uređaj pametan to znači da on raspolaže logikom koju mu je čovek podario. Logika koju koriste uređaji koji su predstavljeni ovde je bazirana na tome da u zavisnoti od nekog uslova uključujemo ili isključujemo neki uređaj. Svaki uređaj ima ulazne signale, vrši obradu tih signala prema određenoj logici i kao rezultat daje izlazne signale. Cilj je ostvariti željeno ponašanje objekta.

  • Automat za detekciju i doziranje vode

Logika koja se koristi kod automata za doziranje vode jeste da se uključuje ventil preko digitalnog izlaza. Potom dolazi do punjenja vode u posudu i kada se detektuje da je posuda puna prekida se doziranje.

  • Automat za uključivanje uličnog svetla koji koristi foto-senzor

Logika koja se koristi kod automata za ulično svetlo jeste da ukoliko je detektovan mali intenzitet svetlosti potrebno je uključiti ulično svetlo i da ukoliko je intenzitet svetla iznad određene vrednosti potrebno je isključiti svetlo.

  • Automat - Budilnik koji koristi foto-senzor

Logika koja se koristi kod budlinika jeste da ukoliko je detektovan mali intenzitet svetlosti potrebno je isključiti zujalicu (budilnik) i da ukoliko je intenzitet svetla iznad određene vrednosti (svanuo je dan) potrebno je uključiti zujalicu - budilnik.

  • Automat - PWM upravljanje brzinom obrtanja rotora DC motora

Kod ovog projekta se upravlja brzina obrtanja rotora jednosmernog elektromotora putem promene širine impulsa koji se šalju na na priključke motora.

  • Automat - Model Eolske elektrane

Model eolske elektrane radi na principu pretvaranje energije vetra u električnu energiju putem elektrogeneratora. Na dispelju se očitava vrednost u intervaluod 0 do 1023. Što je energija vetra veća to će biti i veći očitani signal na displeju. Vetar se simulira fenom kod koga je isključeno grejanje.

  • Automat - Indikator intenziteta svetlosti

Kod ovog automata fotootpornik se osvetljava različitim intenzitetima svetlosti pri čemu se na bar-grafu uključuje više svetlećih dioda ukoliko je intenzitet osvetljenja veći.

  • Automat - Merač razdaljine sa zvučnim obaveštenjem

Kod ovog automata fotootpornik se osvetljava različitim intenzitetima svetlosti pri čemu se na bar-grafu uključuje više svetlećih dioda ukoliko je intenzitet osvetljenja veći. Kada se dostigne maksimalni intenzitet uključuje se biper.

Ogledi sa elektropanelima

Kod vežbi sa elektropanelima koristimo elektropanel za napajanje elektronike.

_images/panel2.jpg

Automat za uključivanje noćnog svetla koji koristi foto-senzor

Opis vežbe: Logika koja se koristi kod automata za ulično svetlo jeste da ukoliko je detektovan mali intenzitet svetlosti potrebno je uključiti ulično svetlo i da ukoliko je intenzitet svetla iznad određene vrednosti potrebno je isključiti svetlo.

Za napajanje ovih vežbi koristite solarni elektropanel povezan sa protobordom prikazan na sledećoj slici:

_images/panel.jpg

Povežite pin0 sa microbitom preko edge konektora. Električna šema kola:

_images/ldr102.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/ldr20.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto5.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Automat - Indikator intenziteta svetlosti

Opis vežbe: Kod ovog automata svetlosni senzor se osvetljava različitim intenzitetima svetlosti pri čemu se na bar-grafu uključuje više svetlećih dioda ukoliko je intenzitet osvetljenja veći.

Za napajanje ovih vežbi koristite solarni elektropanel prikazan na sledećoj slici:

_images/panel.jpg

Povežite pin2 sa microbitom preko edge konektora, kao i pinove pin1, pin8, pin12, pin16. Električna šema kola:

_images/bargraph10.jpg

Povežite komponente kao na slici:

_images/bargraph22.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijete sledeći efekat:

_images/foto6.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: