$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

JavaScript jezik ima mnogo ugrađenih funkcija koje možete da koristite u programima. Ovde su objašnjene neke od njih.

Math.abs()

Ovo je funkcija koja određuje apsolutnu vrednost nekog broja. Ako između zagrada stavite neki pozitivan

X = -6
Y = Math.abs(X)

Math.PI

Ovo je broj koji predstavlja skoro tačnu vrednost broja π (pi) čija je vrednost približno 3.14. Pomoću ovog broja možete da izračunate obim i površinu kruga:

Obim = 2 * R * Math.PI
Povrsina = R*R * Math.PI

Math.PI se koristi bez zagrada, tako da je ovo ipak ugrađena promenljiva a ne funkcija.

Math.pow()

U matematici često trebate da pronađete kvadrat nekog broja (tj. broj pomnožen sa samim sobom) ili kub nekog broja (tj. broj*broj*broj). Math.pow() je funkcija koja može ovo da izračuna. Ova funkcija ima dva parametra u zagradama

  • prvi je broj za koji se traži kvadrat, kub ili neki drugi stepen,
  • drugi je broj koji kaže koji stepen treba izračunati, na primer:
  • 2 znači da se traži kvadrat prvog parametra
  • 3 znači da se traži kub prvog parametra

Pomoću ove funkcije možete da izračunate površinu kvadrata koji ima stranicu dužine 15 centimetara:

PovršinaKvadrata = Math.pow(15,2)

Isto tako, možete da pronađete zapreminu kocke čija je stranica dužine 7 centimetara:

ZapreminaKocke = Math.pow(7,3)

Math.sqrt()

Math.sqrt() je JavaScript funkcija koja računa kvadratni koren od nekog broja. Između zagrada ove funkcije treba da stavite broj ili promenljivu za koju treba izračunati kvadratni koren. Na primer, pošto je kvadratni koren broj 9 broj 3, Math.sqrt(9) će izračunati kvadratni koren od broja koji je stavljen u zagrade. Kada funkcija izračuna kvadratni koren taj broj možete da upišete u neku promenljivu. Na primer, ako ste znate da je površina kvadrata 9 kvadratnih centimetara, onda je dužina njegove stranice koren tog broja:

DužinaStranice = Math.sqrt(9)

Kvadratni koren možete da koristite kada računate dužinu hipotenuze pravouglog trougla pomoću kateta i Pitagorine teoreme:

h = Math.sqrt( a*a + b*b )

U ovom primeru su izračunati kvadrati kateta a i b, a onda je iz njihovog zbira pronađen kvadratni koren.