$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

U programima možete da uradite različita poređenja i da proverite da li je neki broj veći ili manji od drugog, da li je broj paran, neparan, ili deljiv nekim drugim brojem. Kada se porede brojevi, program će vratiti vrednost true ako uslov tačan ili false ako nije tačan. Hajde da vidimo neke primere u kojima se porede brojevi.

Primer 1

Šta je veće (8+7)*31 ili (93-82)*(7*5-4)?

a = (8+7)*31
b = (93-82) * (7*5-4)
vece = (a > b)

Ako je vrednost izraza (8+7)*31 već od vrednosti izraza (93-82)**(7*5-4) u promenljivu vece će biti upisana vrednost true, a ako nije biće upisana vrednost false.

Primer 2

Da li je broj 0.478249322 veći ili manji od 4/7?

a = 0.478249322
b = 4/7
veci = (a > b)

Ako je 0.478249322 veće od 4/7 u veci će biti upisana vrednost true, a ako nije biće upisana vrednost false.

Primer 3

Da li je broj 93849384203 deljiv sa 7?

a = 93849384203
ostatak = a % 7
deljiv = ( ostatak == 0)

Ako je ostatak deljenja broja 93849384203 sa 7 jednak nuli, onda je broj deljiv sa 7 i u deljiv će biti upisana vrednost true, a ako nije biće upisana vrednost false.

Operatori poređenja

Operatori poređenja se koriste da bi se odredilo da li su vrednosti ili promenljive jednake, manje ili veće. Ovi operatori predstavljaju vage kojima se utvrđuje da li su vrednosti jednake i ako nisu koja je veća.

Poređenje

U sledećoj tabeli možete naći najkorišćenije operatore poređenja:

OperatorSimbolPrimerOpis
Jednako==X == 3Proverava da li je vrednost u promenljivoj X jednaka broju 3
Različito!=X != 3Proverava da li je vrednost u promenljivoj X različita od broja 3
Manje<X < 10Proverava da li je vrednost u promenljivoj X manja od 3
Manje ili jednako<=X <= YProverava da li je vrednost u promenljivoj X manja od vrednosti u promenljivoj Y
Veće>10 > XProverava da li je broj 10 veći od vrednosti u promenljivoj X
Veće ili jednako>=X >= YProverava da li je vrednost u promenljivoj X veća od vrednosti u promenljivoj Z ili su jednake

Operatori poređenja vraćaju vrednosti tačno ili netačno u zavisnosti od toga da li je ispitani uslov tačan ili nije.

Primer 1

Potrebno je napisati program koji učitava jedan broj i proverava da li je pozitivan ili negativan.

a = prompt("Unesite broj:")
pozitivan = (a >= 0)
alert ("Broj je pozitivan" + pozitivan)

U programu ćemo prvo učitati broj, a onda ga uporediti sa nulom da bi utvrdili da li je pozitivan ili negativan. Poruka koja se prikazuje će biti Broj je pozitivan: true ako je broj pozitivan, ili Broj je pozitivan: false ako je uneti broj negativan.

Primer 2

Potrebno je napisati program koji učitava dva broja i proverava da li je prvi veći od drugog.

prvi = prompt("Unesite prvi broj:")
drugi = prompt("Unesite drugi broj:")
veci = ( prvi > drugi)
alert ("Prvi broj je veći: " + veci)

U programu ćemo prvo učitati brojeve i upisati njihove vrednosti u promenljive prvi i drugi. Onda ćemo proveriti da li je prvi broj veći od drugog i vrednost te odluke upisati u promenljivu veci. Onda ćemo prikazati poruku koja govori da li je prvi broj veći od drugog. Poruka koja se prikazuje će biti Prvi broj je veći: true ako je prvi broj veći, ili Prvi broj je veći: false ako nije veći.

Primer 3

Potrebno je napisati program koji učitava jedan broj i proverava da li je param ili neparan.

a = prompt("Unesite broj:")
paran = (a % 2 == 0)
alert ("Broj je paran: " + param)

U programu ćemo prvo učitati broj, a onda pronaći ostatak pri deljenju sa 2. Ako je ostatak 0 onda je broj paran, inače je neparan. Poruka koja se prikazuje će biti Broj je paran: true ako je broj paran, ili Broj je paran: false ako je uneti broj neparan.