$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Студенти у Републици Србији

У овој радној свесци ћемо отворене податке o студентима прерадити и припремити мању агрегирану табелу за даљу обраду и визуализације. Сирове податке преузели смо са сајта Министарства за просвету, науку и технолошки развој: http://opendata.mpn.gov.rs/index.php?ucenici_studenti=visoko. Фајл у .csv формату се налази у фолдеру raw data. У наставку ћемо користећи библиотеке pandas и cyrtranslit:

 • трансформисати табелу (додавати и уклањати неке редове и колоне, груписати податке, селектовати само универзитетске студенте и сл.)
 • преписати податке из ћириличног у латинично писмо
 • сачуваћемо процесирану табелу за даљу обраду у следећим табелама. Ова радна свеска је замишљена као додатни материјал за оне који се интересују за то како је оригинална табела са сајта МПНТР-а преточена у мању табелу коришћену у остатку анализе. Предлажемо да прво прођете кроз радну свеску са обрадом и визуализацијом ових података, а тек онда да се упустите у овај мало досаднији посао прераде података.
In [1]:
import pandas as pd
import cyrtranslit

Као и претходно користићемо библиотеку pandas за учитавање и преглед података, док ћемо у овој свесци користити и библиотеку cyrtranslit за превођење ћириличног у латинично писмо. Подаци су преузети са поменуте адресе и сачувани у локалном фолдеру, ако преузмете неку новију верзију података, промените наредну команду:

In [2]:
studenti = pd.read_csv('data/studenti data/raw data/MPNTRopendata_vs.csv')
studenti.head(2)
Out[2]:
# ИД установе Универзитет Назив установе Тип установе ИД програма Назив програма Звање Поље Ниво ... Број самофинансирајући студената - шеста година Број страних студената - прва година Број страних студената - друга година Број страних студената - трећа година Број страних студената - четврта година Број страних студената - пета година Број страних студената - шеста година Број свршених студената током претходне школске године Број пријављених кандидата на упису у наредну школску годину - I рок Број пријављених кандидата на упису у наредну школску годину - II рок
0 1.0 82 Универзитет у Приштини Правни факултет, Косовска Митровица Државни факултет 16 ОАС Дипломирани правник Друштвено-хуманистичке науке Основне академске ... NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 42 104.0 0.0
1 2.0 62 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Државни факултет 616 Инжењерски менаџмент (SSS) Специјалиста струковни инжењер менаџмента Техничко-технолошке науке Спец. струковне ... NaN 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN 22 29.0 0.0

2 rows × 37 columns

Ова табела о студентима садржи различите високошколске програме, за сваки имамо податке о универзитету, нивоу студија, бројевима студената, звању које студенти стичу и слично. Како је овај преглед колона скраћен, остатак доступних колона можемо видети уз помоћ функције columns:

In [3]:
studenti.columns
Out[3]:
Index(['#', 'ИД установе', 'Универзитет', 'Назив установе', 'Тип установе',
    'ИД програма', 'Назив програма', 'Звање', 'Поље', 'Ниво',
    'Школарина за домаће студенте', 'Школарина за стране студенте',
    'Број ЕСПБ бодова', 'Број решења акредитације',
    'Датум решења акредитације', 'Акредитациона квота',
    'Број буџетских студената - прва година',
    'Број буџетских студената - друга година',
    'Број буџетских студената - трећа година',
    'Број буџетских студената - четврта година',
    'Број буџетских студената - пета година',
    'Број буџетских студената - шеста година',
    'Број самофинансирајући студената - прва година',
    'Број самофинансирајући студената - друга година',
    'Број самофинансирајући студената - трећа година',
    'Број самофинансирајући студената - четврта година',
    'Број самофинансирајући студената - пета година',
    'Број самофинансирајући студената - шеста година',
    'Број страних студената - прва година',
    'Број страних студената - друга година',
    'Број страних студената - трећа година',
    'Број страних студената - четврта година',
    'Број страних студената - пета година',
    'Број страних студената - шеста година',
    'Број свршених студената током претходне школске године',
    'Број пријављених кандидата на упису у наредну школску годину - I рок',
    'Број пријављених кандидата на упису у наредну школску годину - II рок'],
   dtype='object')

Пре даље анализе преписаћемо имена колона у латинично писмо ради лакшег куцања кода и позивања колона у наставку. То радимо уз помоћ функције to_latin из библиотеке cyrtranslit:

In [4]:
studenti.columns = [cyrtranslit.to_latin(text,'sr') for text in list(studenti.columns)]

Користећи функцију info излистаћемо све колоне да извидимо тип података који се у њима крије као и број уноса који постоји у њима:

In [5]:
studenti.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1924 entries, 0 to 1923
Data columns (total 37 columns):
#                                     1924 non-null float64
ID ustanove                                1924 non-null int64
Univerzitet                                1501 non-null object
Naziv ustanove                              1924 non-null object
Tip ustanove                               1924 non-null object
ID programa                                1924 non-null int64
Naziv programa                              1924 non-null object
Zvanje                                  1924 non-null object
Polje                                   1924 non-null object
Nivo                                   1924 non-null object
Školarina za domaće studente                       1924 non-null float64
Školarina za strane studente                       1924 non-null float64
Broj ESPB bodova                             1924 non-null int64
Broj rešenja akreditacije                         1848 non-null object
Datum rešenja akreditacije                        1848 non-null object
Akreditaciona kvota                            1618 non-null float64
Broj budžetskih studenata - prva godina                  1593 non-null float64
Broj budžetskih studenata - druga godina                 1082 non-null float64
Broj budžetskih studenata - treća godina                 978 non-null float64
Broj budžetskih studenata - četvrta godina                512 non-null float64
Broj budžetskih studenata - peta godina                  167 non-null float64
Broj budžetskih studenata - šesta godina                 128 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - prva godina              1684 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - druga godina              1118 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - treća godina              1020 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - četvrta godina             540 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - peta godina              179 non-null float64
Broj samofinansirajući studenata - šesta godina              133 non-null float64
Broj stranih studenata - prva godina                   1335 non-null float64
Broj stranih studenata - druga godina                   892 non-null float64
Broj stranih studenata - treća godina                   803 non-null float64
Broj stranih studenata - četvrta godina                  450 non-null float64
Broj stranih studenata - peta godina                   163 non-null float64
Broj stranih studenata - šesta godina                   127 non-null float64
Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine          1924 non-null int64
Broj prijavljenih kandidata na upisu u narednu školsku godinu - I rok   1618 non-null float64
Broj prijavljenih kandidata na upisu u narednu školsku godinu - II rok  1559 non-null float64
dtypes: float64(24), int64(4), object(9)
memory usage: 556.2+ KB

Видимо у табели да су нам на располагању бројеви студената на буџету, самофинансирању и страни студенти по годинама, стога ћемо увести колоне у којима су и укупни бројеви студената све ове три категорије. У сабирању ових колона користићемо функцију sum:

In [6]:
studenti['Broj budžetskih studenata'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - prva godina', 'Broj budžetskih studenata - druga godina','Broj budžetskih studenata - treća godina','Broj budžetskih studenata - četvrta godina','Broj budžetskih studenata - peta godina','Broj budžetskih studenata - šesta godina']].sum(axis=1)
studenti['Broj samofinansirajućih studenata'] = studenti[['Broj samofinansirajući studenata - prva godina', 'Broj samofinansirajući studenata - druga godina','Broj samofinansirajući studenata - treća godina','Broj samofinansirajući studenata - četvrta godina','Broj samofinansirajući studenata - peta godina','Broj samofinansirajući studenata - šesta godina']].sum(axis=1)
studenti['Broj stranih studenata'] = studenti[['Broj stranih studenata - prva godina','Broj stranih studenata - druga godina','Broj stranih studenata - treća godina','Broj stranih studenata - četvrta godina','Broj stranih studenata - peta godina','Broj stranih studenata - šesta godina']].sum(axis=1)
studenti['Broj studenata'] = studenti[['Broj budžetskih studenata','Broj samofinansirajućih studenata','Broj stranih studenata']].sum(axis=1)

За сваки од студијских програма видимо да табела садржи и информацију о броју ЕСПБ бодова, које можемо превести у дужину трајања програма по семестрима и годинама (користећи чињеницу да школска година има 60, а семестар 30 ЕСПБ бодова):

In [7]:
studenti['Dužina trajanja programa (u semestrima)'] = studenti['Broj ESPB bodova']//30
studenti['Dužina trajanja programa (u god)'] = studenti['Broj ESPB bodova']//60

Потражња за одређеним факултетом дата је у две колоне, кроз два уписна рока, стога ћемо додати и колону у којој ћемо чувати укупан број пријављених кандидата:

In [8]:
studenti['Broj prijavljenih kandidata'] = studenti[['Broj prijavljenih kandidata na upisu u narednu školsku godinu - I rok','Broj prijavljenih kandidata na upisu u narednu školsku godinu - II rok']].sum(axis=1)

Зарад испитивања пролазности студената кроз различите академске године, направићемо и колоне у којима су студенти сваке од година, независно да ли су у питању студенти на буџету или не:

In [9]:
studenti['Studenti prva godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - prva godina','Broj samofinansirajući studenata - prva godina','Broj stranih studenata - prva godina']].sum(axis=1)
studenti['Studenti druga godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - druga godina','Broj samofinansirajući studenata - druga godina','Broj stranih studenata - druga godina']].sum(axis=1)
studenti['Studenti treća godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - treća godina','Broj samofinansirajući studenata - treća godina','Broj stranih studenata - treća godina']].sum(axis=1)
studenti['Studenti četvrta godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - četvrta godina','Broj samofinansirajući studenata - četvrta godina','Broj stranih studenata - četvrta godina']].sum(axis=1)
studenti['Studenti peta godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - peta godina','Broj samofinansirajući studenata - peta godina','Broj stranih studenata - peta godina']].sum(axis=1)
studenti['Studenti šesta godina'] = studenti[['Broj budžetskih studenata - šesta godina','Broj samofinansirajući studenata - šesta godina','Broj stranih studenata - šesta godina']].sum(axis=1)

Високо образовање груписано је у пар поља која можемо видети излиставањем јединствених вредности у овој колони користећи функцију unique. На исти начин можете истражити и остале текстуалне колоне које вас занимају, испробајте!

In [10]:
studenti.Polje.unique()
Out[10]:
array(['Друштвено-хуманистичке науке', 'Техничко-технолошке науке',
    'Природно-математичке науке',
    'Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије',
    'Уметност', 'Медицинске науке'], dtype=object)

Често ћемо желети да цртамо графике који могу бити обојени или означени образовним пољима којима припадају студијски програми, стога нам је згодно да скратимо њихове називе, то можемо урадити следећом функциојом:

In [11]:
def mapiranjepolja(text):
  temp=''
  if text=='Друштвено-хуманистичке науке':
    temp='DH'
  if text=='Техничко-технолошке науке':
    temp='TT'
  if text=='Природно-математичке науке':
    temp='PM'
  if text=='Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије':
    temp='IMT'
  if text=='Уметност':
    temp='UM'
  if text=='Медицинске науке':
    temp='MD'
  return(temp)

Користећи функцију apply лако можемо применити једноставну функцију, као ову коју смо претходно направили (mapiranjepolja) на сваки елемент неке колоне:

In [12]:
studenti['Polje_skraceno'] = studenti.Polje.apply(mapiranjepolja)
studenti.head(2)
Out[12]:
# ID ustanove Univerzitet Naziv ustanove Tip ustanove ID programa Naziv programa Zvanje Polje Nivo ... Dužina trajanja programa (u semestrima) Dužina trajanja programa (u god) Broj prijavljenih kandidata Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Polje_skraceno
0 1.0 82 Универзитет у Приштини Правни факултет, Косовска Митровица Државни факултет 16 ОАС Дипломирани правник Друштвено-хуманистичке науке Основне академске ... 8 4 104.0 129.0 182.0 211.0 432.0 0.0 0.0 DH
1 2.0 62 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Државни факултет 616 Инжењерски менаџмент (SSS) Специјалиста струковни инжењер менаџмента Техничко-технолошке науке Спец. струковне ... 2 1 29.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT

2 rows × 51 columns

Слично можемо видети и које универзитете имамо међу подацима:

In [13]:
studenti['Univerzitet'].unique()
Out[13]:
array(['Универзитет у Приштини', 'Универзитет у Новом Саду',
    'Универзитет у Нишу', 'Универзитет у Београду',
    'Универзитет у Крагујевцу', 'Универзитет уметности у Београду',
    'Државни Универзитет у Новом Пазару', nan,
    'Универзитет Сингидунум', 'Универзитет Унион - Никола Тесла',
    'Универзитет Мегатренд', 'Универзитет одбране',
    'Универзитет Едуконс', 'Универзитет Алфа БК'], dtype=object)

Како имамо у подацима и неке од приватних универзитета згодно је увести колону власништва која може згодно доћи у наставку анализе:

In [14]:
def mapiranjeuniverziteta(text):
  if text in ['Универзитет у Приштини', 'Универзитет у Новом Саду',
    'Универзитет у Нишу', 'Универзитет у Београду',
    'Универзитет у Крагујевцу', 'Универзитет уметности у Београду',
    'Државни Универзитет у Новом Пазару', 'Универзитет одбране']:
    return 'Државни факултет'
  elif text in ['Универзитет Сингидунум', 'Универзитет Унион - Никола Тесла',
    'Универзитет Мегатренд', 'Универзитет Едуконс', 'Универзитет Алфа БК']:
    return 'Приватни факултет'
  else:
    return ''
In [15]:
studenti['Vlasnistvo']=studenti['Univerzitet'].apply(mapiranjeuniverziteta)
studenti.head(2)
Out[15]:
# ID ustanove Univerzitet Naziv ustanove Tip ustanove ID programa Naziv programa Zvanje Polje Nivo ... Dužina trajanja programa (u god) Broj prijavljenih kandidata Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Polje_skraceno Vlasnistvo
0 1.0 82 Универзитет у Приштини Правни факултет, Косовска Митровица Државни факултет 16 ОАС Дипломирани правник Друштвено-хуманистичке науке Основне академске ... 4 104.0 129.0 182.0 211.0 432.0 0.0 0.0 DH Државни факултет
1 2.0 62 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Државни факултет 616 Инжењерски менаџмент (SSS) Специјалиста струковни инжењер менаџмента Техничко-технолошке науке Спец. струковне ... 1 29.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT Државни факултет

2 rows × 52 columns

In [16]:
studenti['Vlasnistvo'].unique()
Out[16]:
array(['Државни факултет', '', 'Приватни факултет'], dtype=object)

Додатним увидом можемо проверити шта су програми код којих смо власништво оставили празно, и испоставља се да су у питању високе школе:

In [17]:
studenti[studenti.Vlasnistvo=='']
Out[17]:
# ID ustanove Univerzitet Naziv ustanove Tip ustanove ID programa Naziv programa Zvanje Polje Nivo ... Dužina trajanja programa (u god) Broj prijavljenih kandidata Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Polje_skraceno Vlasnistvo
253 254.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 30 Индустријско инжењерство Струковни инжењер индустријског инжењерства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 51.0 60.0 40.0 65.0 0.0 0.0 0.0 TT
254 255.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 31 Друмски саобраћај Струковни инжењер саобраћаја Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 87.0 60.0 60.0 50.0 0.0 0.0 0.0 TT
255 256.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 32 Савремене рачунарске технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 86.0 47.0 46.0 67.0 0.0 0.0 0.0 TT
256 257.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 33 Комуникационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 52.0 60.0 33.0 74.0 0.0 0.0 0.0 TT
257 258.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 34 Грађевинско инжењерство Струковни инжењер грађевинарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 17.0 55.0 31.0 71.0 0.0 0.0 0.0 TT
258 259.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 35 Заштита животне средине Струковни инжењер заштите животне средине Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 27.0 60.0 34.0 76.0 0.0 0.0 0.0 TT
259 260.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 37 Безбедност друмског саобраћаја Специјалиста струковни инжењер саобраћаја Техничко-технолошке науке Спец. струковне ... 1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
260 261.0 127 NaN В.техничка школа струковних студија, Ниш Државна висока школа 40 Комунално инжењерство Специјалиста струковни инжењер грађевинарства Техничко-технолошке науке Спец. струковне ... 1 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
261 262.0 132 NaN Висока школа струковних студија за васпитаче А... Државна висока школа 57 Образовање струковних васпитача за рад у предш... Струковни васпитач Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 88.0 88.0 91.0 106.0 0.0 0.0 0.0 DH
262 263.0 132 NaN Висока школа струковних студија за васпитаче А... Државна висока школа 59 Специјалиста за припремни предшколски програм Специјалиста струковни васпитач Друштвено-хуманистичке науке Спец. струковне ... 1 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
263 264.0 144 NaN Висока техничка школа струковних студија - Зре... Државна висока школа 68 Технолошко инжењерство Струковни инжењер технологије Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 33.0 52.0 35.0 64.0 0.0 0.0 0.0 TT
264 265.0 144 NaN Висока техничка школа струковних студија - Зре... Државна висока школа 69 Машинско инжењерство Струковни инжењер машинства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 35.0 49.0 8.0 19.0 0.0 0.0 0.0 TT
265 266.0 144 NaN Висока техничка школа струковних студија - Зре... Државна висока школа 74 Текстилна конфекција и моделирање Струковни инжењер технологије Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 TT
266 267.0 144 NaN Висока техничка школа струковних студија - Зре... Државна висока школа 76 Инжењеpски менаџмент Струковни инжењер менаџмента Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 12.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 TT
267 268.0 144 NaN Висока техничка школа струковних студија - Зре... Државна висока школа 2211 Инжењерски менаџмент у кризним условим Струковни инжењер менаџемента Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 21.0 23.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
268 269.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 89 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-БАБИЦА Струковна медицинска сестра - бабица Медицинске науке Основне струковне ... 3 98.0 85.0 95.0 128.0 0.0 0.0 0.0 MD
269 270.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 90 СТРУКОВНИ САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Струковни санитарно еколошки инжењер Медицинске науке Основне струковне ... 3 80.0 82.0 91.0 108.0 0.0 0.0 0.0 MD
270 271.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 91 СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ Струковни медицински радиолог Медицинске науке Основне академске ... 3 356.0 86.0 105.0 148.0 0.0 0.0 0.0 MD
271 272.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 92 СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ Струковни физиотерпеут Медицинске науке Основне струковне ... 3 300.0 111.0 139.0 189.0 0.0 0.0 0.0 MD
272 273.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 93 СТРУКОВНИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ Струковни радни терапеут Медицинске науке Основне струковне ... 3 91.0 64.0 61.0 93.0 0.0 0.0 0.0 MD
273 274.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 94 СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ Струковни медицинско лабораторијски технолог Медицинске науке Основне струковне ... 3 101.0 50.0 49.0 88.0 0.0 0.0 0.0 MD
274 275.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 95 СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР Струковни нутрициониста дијететичар Медицинске науке Основне струковне ... 3 94.0 51.0 44.0 57.0 0.0 0.0 0.0 MD
275 276.0 110 NaN Висока здравствена школа струковних студија Бе... Државна висока школа 96 СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР Струковни козметичар естетичар Медицинске науке Основне струковне ... 3 83.0 48.0 49.0 58.0 0.0 0.0 0.0 MD
276 277.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 124 Графички дизајн Струковни дизајнер Уметност Основне струковне ... 3 153.0 66.0 56.0 197.0 0.0 0.0 0.0 UM
277 278.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 126 Дизајн индустријских производа Струковни дизајнер Уметност Основне струковне ... 3 153.0 46.0 43.0 101.0 0.0 0.0 0.0 UM
278 279.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 128 Модни дизајн производа од коже Струковни дизајнер Уметност Основне струковне ... 3 153.0 44.0 33.0 59.0 0.0 0.0 0.0 UM
279 280.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 132 Менаџмент квалитетом Струковни инжењер менаџмента Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 10.0 61.0 27.0 51.0 0.0 0.0 0.0 TT
280 281.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 129 Безбедност и здравље на раду Струковни инжењер заштите на раду Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 32.0 90.0 34.0 45.0 0.0 0.0 0.0 TT
281 282.0 113 NaN Висока школа струковних студија-Београдсак пол... Државна висока школа 131 Графичка технологија Струковни инжењер технологије Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 8.0 49.0 14.0 38.0 0.0 0.0 0.0 TT
282 283.0 116 NaN В.ш.струк.студија за иформац.и комуникац.техно... Државна висока школа 134 Интернет технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 419.0 199.0 147.0 223.0 43.0 0.0 0.0 TT
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1863 1864.0 142 NaN Висока техничка школа струковних студија - Нов... Државна висока школа 2261 Информационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1864 1865.0 142 NaN Висока техничка школа струковних студија - Нов... Државна висока школа 2262 Веб дизајн Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1865 1866.0 126 NaN Висока техничка школа струковних студија, Краг... Државна висока школа 2332 Привредно инжењерство-машинство Инжењер машинства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 31.0 32.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1866 1867.0 103 NaN Висока пословна школа струковних студија Лесковац Државна висока школа 2264 Пословна информатика и е-бизнис Струковни информатичар Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1867 1868.0 103 NaN Висока пословна школа струковних студија Лесковац Државна висока школа 2265 Финансије, рачуноводство и банкарство Струковни економиста Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1868 1869.0 103 NaN Висока пословна школа струковних студија Лесковац Државна висока школа 2266 Менаџмент бизниса и логистике Струковни менаџер Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1869 1870.0 105 NaN В.ш.електротехнике и рачунарства струковних ст... Државна висока школа 2267 Информациони системи Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 95.0 103.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1870 1871.0 105 NaN В.ш.електротехнике и рачунарства струковних ст... Државна висока школа 2268 Еколошки инжењеринг Струковни инжењер заштите животне средине Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 16.0 14.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1871 1872.0 108 NaN В.техничка машинска школа струковних студија, ... Државна висока школа 2269 Друмски саобраћај Струковни инжењер саобраћаја Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 0.0 94.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1872 1873.0 108 NaN В.техничка машинска школа струковних студија, ... Државна висока школа 2270 Машинско инжењерство Струковни инжењер машинства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 0.0 36.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1873 1874.0 104 NaN Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Државна висока школа 2271 Пословна економија Струковни економиста Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1874 1875.0 104 NaN Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Државна висока школа 2272 Пословна информатика Струковни пословни информатичар Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1875 1876.0 140 NaN Висока школа струковних студија за образовање ... Државна висока школа 2273 Васпитач деце предшколског узраста на српском,... Струковни васпитач Друштвено-хуманистичке науке Основне академске ... 3 54.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1876 1877.0 121 NaN Висока струковна школа за текстил, Лесковац Државна висока школа 2274 осс Текстилно инжењерство Струковни инжењер технологије Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 28.0 29.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1877 1878.0 121 NaN Висока струковна школа за текстил, Лесковац Државна висока школа 2275 осс безбедност радне и животне средине Струковни инжењер заштите на раду Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 25.0 25.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1878 1879.0 101 NaN Висока техничка школа струковних студија Звечан Државна висока школа 2276 Мултимедијалне технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 19.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1879 1880.0 128 NaN Висока пословно-техничка школа струковних студ... Државна висока школа 2277 Унутрашња архитектура ОС Специјалиста из области урбане обнове - Спец. ... Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1880 1881.0 102 NaN Висока пословна школа струковних студија-Блаце Државна висока школа 2279 Пословна економија Струковни економиста Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1881 1882.0 128 NaN Висока пословно-техничка школа струковних студ... Државна висока школа 2284 Безбедност и здравље на раду Мастер аналитичар заштите животне средине Техничко-технолошке науке Мастер академске ... 2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1882 1883.0 141 NaN Висока пословна школа струковних студија - Нов... Државна висока школа 2286 Финансије и банкарство 17 Струковни економиста Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1883 1884.0 102 NaN Висока пословна школа струковних студија-Блаце Државна висока школа 2287 Јавне финансије Специјалиста струковни економиста Друштвено-хуманистичке науке Спец. академске ... 1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1884 1885.0 135 NaN Висока школа струковних студија за васпитаче, ... Државна висока школа 2288 Струковни мастер васпитач Мастер васпитач Друштвено-хуманистичке науке Мастер академске ... 2 58.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1885 1886.0 104 NaN Висока пословна школа струковних студија, Ваљево Државна висока школа 2294 Пословна економија и информатика Мастер економиста Друштвено-хуманистичке науке Мастер академске ... 2 50.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1886 1887.0 133 NaN Висока школа струковних студија за васпитаче К... Државна висока школа 2302 Струковни васпитач - Рад са децом из осетљивих... Специјалиста струковни васпитач Друштвено-хуманистичке науке Спец. струковне ... 1 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1887 1888.0 108 NaN В.техничка машинска школа струковних студија, ... Државна висока школа 2303 Информационе технологије Струковни информатичар Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 0.0 86.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1888 1889.0 126 NaN Висока техничка школа струковних студија, Краг... Државна висока школа 2357 Друмски саобраћај- мастер струковне студије Мастер инжењер саобраћаја Техничко-технолошке науке Мастер академске ... 2 13.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1889 1890.0 115 NaN В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Државна висока школа 2356 Менаџмент Струковни менаџер Друштвено-хуманистичке науке Основне струковне ... 3 18.0 18.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DH
1890 1891.0 108 NaN В.техничка машинска школа струковних студија, ... Државна висока школа 2392 Мастер Информационе технологије Мастер инжењер информационих технологија Техничко-технолошке науке Мастер академске ... 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1891 1892.0 115 NaN В.пољопривредна школа струковних студија, Шабац Државна висока школа 2358 Биотехнологија Струковни инжењер пољопривреде Техничко-технолошке науке Основне струковне ... 3 14.0 14.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TT
1923 1924.0 246 NaN Висока медицинска школа струковних студија Мил... Државна висока школа 2198 Струковна медицинска сестра-техничар Струковна медицинска сестра Медицинске науке Основне струковне ... 3 0.0 36.0 53.0 56.0 0.0 0.0 0.0 MD

423 rows × 52 columns

Да бисмо погледати број студената по различитим нивоима студирања, то можемо једноставно урадити користећи функцију groupby и сумирати вредносту колоне Broj studenata по групама:

In [18]:
studenti.groupby(studenti.Nivo)['Broj studenata'].sum()
Out[18]:
Nivo
Докторске академске   11628.0
Интегр. академске    19623.0
Мастер академске    24006.0
Основне академске   140053.0
Основне струковне    42867.0
Спец. академске      718.0
Спец. струковне     3072.0
Name: Broj studenata, dtype: float64

За даљу анализу, фокусираћемо се само на основне и интегрисане студије (у којима су основне и мастер студије интегрисане):

In [19]:
studenti = studenti[(studenti.Nivo=='Интегр. академске')|(studenti.Nivo=='Основне академске')]
studenti = studenti.reset_index()

Број студената на последњој години студија:

In [20]:
stud_posl=[]
for index, row in studenti.iterrows():
  if ((index%10)==50):
    print(index)
  posl=-1
  if row['Dužina trajanja programa (u god)']==3:
    posl=row['Studenti treća godina']
  elif row['Dužina trajanja programa (u god)']==4:
    posl=row['Studenti četvrta godina']
  elif row['Dužina trajanja programa (u god)']==5:
    posl=row['Studenti peta godina']
  elif row['Dužina trajanja programa (u god)']==6:
    posl=row['Studenti šesta godina']
  else:
    print(row['Dužina trajanja programa (u god)'])
  
  if posl==-1:
    print(row['Dužina trajanja programa (u god)'],row['Naziv ustanove'])
  else:
    stud_posl.append(posl)
studenti['Broj studenata na zavrsnoj godini']=stud_posl

Ову табелу studenti која садржи све смерове основних и интегрисаних студија можемо сачувати у посебан .csv фајл уколико желимо детаљно све смерове да анализирамо:

In [21]:
studenti.to_csv('studenti_osnovnih_studija.csv',index=False)

Међутим, направићемо још једну верзију табеле, у којој ћемо агрегирати податке по установама и дужинама трајања програма (тј. ако неки факултет има више смерова који једнако дуго трају, воде истом звању и припадају истом пољу, сабираћемо укупан број студената на тим програмима). На тај начин заобилазимо проблем настао чињеницом да неки програрми настају и нестају, или само мењају имена. То ћемо опет урадити груписањем, овај пут користећи више колона:

In [22]:
studenti_agregirano = pd.DataFrame(studenti.groupby(['Naziv ustanove','Univerzitet','Nivo','Zvanje','Dužina trajanja programa (u god)','Polje_skraceno','Vlasnistvo'])[['Akreditaciona kvota','Broj studenata','Broj prijavljenih kandidata','Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine','Studenti prva godina','Studenti druga godina','Studenti treća godina','Studenti četvrta godina','Studenti peta godina','Studenti šesta godina','Broj budžetskih studenata', 'Broj samofinansirajućih studenata',
    'Broj stranih studenata','Broj studenata na zavrsnoj godini']].sum())
studenti_agregirano.head(2)
Out[22]:
Akreditaciona kvota Broj studenata Broj prijavljenih kandidata Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Broj stranih studenata Broj studenata na zavrsnoj godini
Naziv ustanove Univerzitet Nivo Zvanje Dužina trajanja programa (u god) Polje_skraceno Vlasnistvo
Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу Основне академске Дипломирани инжењер пољопривреде 4 TT Државни факултет 60.0 174.0 36.0 15 50.0 29.0 36.0 28.0 31.0 0.0 132.0 42.0 0.0 28.0
Дипломирани инжењер технологије 4 TT Државни факултет 40.0 69.0 20.0 3 22.0 19.0 14.0 10.0 4.0 0.0 39.0 30.0 0.0 10.0

Након инструкције груписања увек настаје нова табела која је индексирана по колонама које су коришћене за груписање (што видимо у претходном испису). Међутим, често ће нам бити једноставније да имамо једну индексну колону која садржи редне бројеве па ћемо искористити функцију reset_index:

In [23]:
studenti_agregirano = studenti_agregirano.reset_index()
studenti_agregirano.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 369 entries, 0 to 368
Data columns (total 21 columns):
Naziv ustanove                      369 non-null object
Univerzitet                        369 non-null object
Nivo                           369 non-null object
Zvanje                          369 non-null object
Dužina trajanja programa (u god)             369 non-null int64
Polje_skraceno                      369 non-null object
Vlasnistvo                        369 non-null object
Akreditaciona kvota                    369 non-null float64
Broj studenata                      369 non-null float64
Broj prijavljenih kandidata                369 non-null float64
Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine  369 non-null int64
Studenti prva godina                   369 non-null float64
Studenti druga godina                   369 non-null float64
Studenti treća godina                   369 non-null float64
Studenti četvrta godina                  369 non-null float64
Studenti peta godina                   369 non-null float64
Studenti šesta godina                   369 non-null float64
Broj budžetskih studenata                 369 non-null float64
Broj samofinansirajućih studenata             369 non-null float64
Broj stranih studenata                  369 non-null float64
Broj studenata na zavrsnoj godini             369 non-null float64
dtypes: float64(13), int64(2), object(6)
memory usage: 60.6+ KB

Ова агрегирана табела има неке колоне у којима су текстуални подаци па ћемо и све вреднсоти у тим колонама променити у латинично писмо користећи код у наставку:

In [24]:
lista_kolona_za_izmenu = ['Naziv ustanove','Univerzitet','Nivo','Zvanje','Vlasnistvo']
for kolona in lista_kolona_za_izmenu:
  studenti_agregirano[kolona] = [cyrtranslit.to_latin(text,'sr') for text in list(studenti_agregirano[kolona])]
studenti_agregirano.head(2)
Out[24]:
Naziv ustanove Univerzitet Nivo Zvanje Dužina trajanja programa (u god) Polje_skraceno Vlasnistvo Akreditaciona kvota Broj studenata Broj prijavljenih kandidata ... Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Broj stranih studenata Broj studenata na zavrsnoj godini
0 Agronomski fakultet, Čačak Univerzitet u Kragujevcu Osnovne akademske Diplomirani inženjer poljoprivrede 4 TT Državni fakultet 60.0 174.0 36.0 ... 50.0 29.0 36.0 28.0 31.0 0.0 132.0 42.0 0.0 28.0
1 Agronomski fakultet, Čačak Univerzitet u Kragujevcu Osnovne akademske Diplomirani inženjer tehnologije 4 TT Državni fakultet 40.0 69.0 20.0 ... 22.0 19.0 14.0 10.0 4.0 0.0 39.0 30.0 0.0 10.0

2 rows × 21 columns

Када баратамо са подацима који настају ручним уношењем на више места (у овом случају на више различитих установа па се ти подаци даље обједињују), честе су грешке или неусаглашености. Загледањем табеле приметили смо један такав пример са Математичким факултетом који ћемо илустровати у наставку. Излистајмо за почетак све редове за које је назив установе Математички факултет:

In [25]:
studenti_agregirano[studenti_agregirano['Naziv ustanove']=='Matematički fakultet']
Out[25]:
Naziv ustanove Univerzitet Nivo Zvanje Dužina trajanja programa (u god) Polje_skraceno Vlasnistvo Akreditaciona kvota Broj studenata Broj prijavljenih kandidata ... Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Broj stranih studenata Broj studenata na zavrsnoj godini
63 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Diplomirani astronom 4 PM Državni fakultet 25.0 70.0 915.0 ... 40.0 12.0 6.0 12.0 0.0 0.0 32.0 38.0 0.0 12.0
64 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Diplomirani matematičar 4 PM Državni fakultet 250.0 1170.0 915.0 ... 433.0 213.0 178.0 346.0 0.0 0.0 461.0 708.0 1.0 346.0
65 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Informatičar 4 PM Državni fakultet 160.0 717.0 915.0 ... 215.0 167.0 182.0 153.0 0.0 0.0 342.0 375.0 0.0 153.0

3 rows × 21 columns

Видимо да има три различита усмерења смера основних студија - дипломирани астроном, математичар и информатичар. Видимо да су подаци по колонама углавном различити за ове смерове (што је и очекивано), али видимо да је број пријављених кандидата за сва три усмерења 915. То нам се чини да је маловероватно (то би значило да скоро 3000 студената годишње жели да упише Математички факултет), већ је вероватније да број пријављених кандидата није раздвојен по смеровима, већ је ово укупан број људи који су се пријавили за Математички факултет. Можемо запамтити ову информацију и узети је у обзир у тумачењу резултата у наставку, или решити да и остале податке по колонама агрегирамо и разматрамо заједно цео Математички факултет. Ту опцију ћемо приказати у наставку.

У речнику tekstualne_kolone сачуваћемо све податке који се налазе у текстуалним колонама у вези за Мат. факултетом:

In [26]:
tekstualne_kolone ={'Naziv ustanove':'Matematički fakultet','Univerzitet':'Univerzitet u Beogradu','Nivo':'Osnovne akademske','Zvanje':'Astronom/Matematičar/Informatičar','Dužina trajanja programa (u god)':4,'Polje_skraceno':'PM','Vlasnistvo':'Državni fakultet'}

Док ћемо у речнику numericke_kolone сачувати нумеричке податке до којих ћемо доћи агрегирањем, тј. сабирањем свих вредности по колонама за сва 3 усмерења на Мат. факултету:

In [27]:
numericke_kolone = dict(studenti_agregirano[studenti_agregirano['Naziv ustanove']=='Matematički fakultet'][['Akreditaciona kvota', 'Broj studenata', 'Broj prijavljenih kandidata',
    'Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine',
    'Studenti prva godina', 'Studenti druga godina',
    'Studenti treća godina', 'Studenti četvrta godina',
    'Studenti peta godina', 'Studenti šesta godina',
    'Broj budžetskih studenata', 'Broj samofinansirajućih studenata',
    'Broj stranih studenata', 'Broj studenata na zavrsnoj godini']].sum())

Објединичемо све ове податке у један речник:

In [28]:
tekstualne_kolone.update(numericke_kolone)
tekstualne_kolone
Out[28]:
{'Naziv ustanove': 'Matematički fakultet',
 'Univerzitet': 'Univerzitet u Beogradu',
 'Nivo': 'Osnovne akademske',
 'Zvanje': 'Astronom/Matematičar/Informatičar',
 'Dužina trajanja programa (u god)': 4,
 'Polje_skraceno': 'PM',
 'Vlasnistvo': 'Državni fakultet',
 'Akreditaciona kvota': 435.0,
 'Broj studenata': 1957.0,
 'Broj prijavljenih kandidata': 2745.0,
 'Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine': 125.0,
 'Studenti prva godina': 688.0,
 'Studenti druga godina': 392.0,
 'Studenti treća godina': 366.0,
 'Studenti četvrta godina': 511.0,
 'Studenti peta godina': 0.0,
 'Studenti šesta godina': 0.0,
 'Broj budžetskih studenata': 835.0,
 'Broj samofinansirajućih studenata': 1121.0,
 'Broj stranih studenata': 1.0,
 'Broj studenata na zavrsnoj godini': 511.0}

На овај начин смо агрегирали и податке у колони од које је све кренуло - број пријављених студената - па треба променити ту вредност:

In [29]:
tekstualne_kolone['Broj prijavljenih kandidata']=tekstualne_kolone['Broj prijavljenih kandidata']/3
tekstualne_kolone
Out[29]:
{'Naziv ustanove': 'Matematički fakultet',
 'Univerzitet': 'Univerzitet u Beogradu',
 'Nivo': 'Osnovne akademske',
 'Zvanje': 'Astronom/Matematičar/Informatičar',
 'Dužina trajanja programa (u god)': 4,
 'Polje_skraceno': 'PM',
 'Vlasnistvo': 'Državni fakultet',
 'Akreditaciona kvota': 435.0,
 'Broj studenata': 1957.0,
 'Broj prijavljenih kandidata': 915.0,
 'Broj svršenih studenata tokom prethodne školske godine': 125.0,
 'Studenti prva godina': 688.0,
 'Studenti druga godina': 392.0,
 'Studenti treća godina': 366.0,
 'Studenti četvrta godina': 511.0,
 'Studenti peta godina': 0.0,
 'Studenti šesta godina': 0.0,
 'Broj budžetskih studenata': 835.0,
 'Broj samofinansirajućih studenata': 1121.0,
 'Broj stranih studenata': 1.0,
 'Broj studenata na zavrsnoj godini': 511.0}

Коначно, можемо овај речник додати као један нови ред у табелу коју посматрамо:

In [30]:
studenti_agregirano = studenti_agregirano.append(tekstualne_kolone,ignore_index=True)
In [31]:
studenti_agregirano[studenti_agregirano['Naziv ustanove']=='Matematički fakultet']
Out[31]:
Naziv ustanove Univerzitet Nivo Zvanje Dužina trajanja programa (u god) Polje_skraceno Vlasnistvo Akreditaciona kvota Broj studenata Broj prijavljenih kandidata ... Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Broj stranih studenata Broj studenata na zavrsnoj godini
63 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Diplomirani astronom 4 PM Državni fakultet 25.0 70.0 915.0 ... 40.0 12.0 6.0 12.0 0.0 0.0 32.0 38.0 0.0 12.0
64 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Diplomirani matematičar 4 PM Državni fakultet 250.0 1170.0 915.0 ... 433.0 213.0 178.0 346.0 0.0 0.0 461.0 708.0 1.0 346.0
65 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Informatičar 4 PM Državni fakultet 160.0 717.0 915.0 ... 215.0 167.0 182.0 153.0 0.0 0.0 342.0 375.0 0.0 153.0
369 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Astronom/Matematičar/Informatičar 4 PM Državni fakultet 435.0 1957.0 915.0 ... 688.0 392.0 366.0 511.0 0.0 0.0 835.0 1121.0 1.0 511.0

4 rows × 21 columns

Сада имамо четири реда која одговарају Математичком факултету, па ћемо у наставку избацити редове који су претходно постојали и фокусирати се само на агрегирани:

In [32]:
studenti_agregirano = studenti_agregirano.drop([63,64,65])
studenti_agregirano[studenti_agregirano['Naziv ustanove']=='Matematički fakultet']
Out[32]:
Naziv ustanove Univerzitet Nivo Zvanje Dužina trajanja programa (u god) Polje_skraceno Vlasnistvo Akreditaciona kvota Broj studenata Broj prijavljenih kandidata ... Studenti prva godina Studenti druga godina Studenti treća godina Studenti četvrta godina Studenti peta godina Studenti šesta godina Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Broj stranih studenata Broj studenata na zavrsnoj godini
369 Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu Osnovne akademske Astronom/Matematičar/Informatičar 4 PM Državni fakultet 435.0 1957.0 915.0 ... 688.0 392.0 366.0 511.0 0.0 0.0 835.0 1121.0 1.0 511.0

1 rows × 21 columns

Коначно, сачуваћемо и овај фајл за даљу анализу и визуализацију:

In [33]:
studenti_agregirano.to_csv('studenti_osnovnih_studija_agregirano.csv',index=False)
In [ ]:
 
© 2021 Petlja.org Creative Commons License