$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

JavaScript променљиве и изрази

Питање 1.

Како се назива поступак, којим се најављује употреба имена променљиве и одређује се у ком делу програма ће та променљива моћи да се користи?

Одговор:

Питање 2.

Које од следећих наредби представљају иницијализацију?

  Q-75: Изабери одговорe:

 • var x;
 • Нетачно
 • let x = f(0);
 • Тачно
 • let x = 11;
 • Тачно
 • let x;
 • Нетачно

Питање 3.

Које све променљиве извршавањем следећег кода добијају вредност 20?

let a = 2e1;
let b = .2e2;
let c = .2e1;
let d = 20e0;

  Q-76: Изабери одговорe:

 • Променљива a
 • Тачно
 • Променљива b
 • Тачно
 • Променљива c
 • Нетачно
 • Променљива d
 • Тачно

Питање 4.

Која је вредност променљиве x након извршавања следећег кода?

let x = 3;
x++;
x *= 2;

Одговор:

Питање 5.

Нека променљива x има вредност -3. Која је вредност израза Math.abs(x - 1)?

Одговор:

Питање 6.

Који од следећих записа представља израз \({\sqrt{x}+1} \over {x+1}\)?

  Q-77: Изабери одговор:

 • Math.sqrt(x) + 1 / (x + 1)
 • Нетачно
 • (Math.sqrt(x) + 1) / x + 1
 • Нетачно
 • (Math.sqrt(x) + 1) / (x + 1)
 • Тачно
 • (Math.sqrt(x + 1)) / (x + 1)
 • Нетачно

Питање 7.

Извршавањем којих од следећих наредби ће бити исписано 21?

  Q-78: Изабери одговорe:

 • console.log('2' + 1);
 • Тачно
 • console.log(2 + '1');
 • Тачно
 • console.log(2 + 1);
 • Нетачно
 • console.log('2' + '1');
 • Тачно

Питање 8.

Које све променљиве извршавањем следећег кода добијају вредност "citat" (са наводницима)?

let p = ""citat"";
let q = '"citat"';
let r = "\"citat\"";
let s = "\"citat"\";

  Q-79: Изабери одговорe:

 • Променљива p
 • Нетачно
 • Променљива q
 • Тачно
 • Променљива r
 • Тачно
 • Променљива s
 • Нетачно

Питање 9.

Нека је вредност променљиве a једнака 3. Извршавањем којих од следећих наредби ће бити исписано a = 3?

console.log("a = 3");  // Прва наредба
console.log("a = ${a}"); // Друга наредба
console.log(`a = ${a}`); // Трећа наредба
console.log('a = ${a}'); // Четврта наредба

  Q-80: Изабери одговорe:

 • Прва наредба
 • Тачно
 • Друга наредба
 • Нетачно
 • Трећа наредба
 • Тачно
 • Четврта наредба
 • Нетачно

Питање 10.

Нека је вредност променљиве s једнака "ABCDEFGH". Чему је једнак израз s[2]+s[4]?

Одговор:

Питање 11.

Нека променљиве a и b имају редом вредности 2 и '2'. Који од следећих логичких израза имају вредности true?

  Q-81: Изабери одговорe:

 • a === b
 • Нетачно
 • a == b
 • Тачно
 • a <= b
 • Тачно
 • a != b
 • Нетачно

Питање 12.*

Који од следећих логичких израза проверавају да ли број \(x\) припада бар једном од интервала \([a1, b1)\), \([a2, b2)\)?

Подразумева се да су \(a1\), \(b1\), \(a2\) и \(b2\) нумеричке вредности и да је \(a1 < b1 < b2\) и \(a1 < a2 < b2\).

  Q-82: Изабери одговорe:

 • a1 <= x && x < b1 || a2 <= x && x < b2
 • Тачно
 • (a1 <= x || x < b1) && (a2 <= x || x < b2)
 • Нетачно
 • (a1 <= x && x < b1) && (a2 <= x && x < b2)
 • Нетачно
 • a1 <= x && x < b2 && (a2 <= x || x < b1)
 • Тачно

Питање 13.*

Нека се догађај \(d_1\) догодио у \(h_1\) сати и \(m_1\) минута, а догађај \(d_2\) у \(h_2\) сати и \(m_2\) минута. Који од следећих логичких израза проверавају да ли се догађај \(d_1\) догодио пре догађаја \(d_2\)?

Подразумева се да су \(h_1\), \(m_1\), \(h_2\) и \(m_2\) нумеричке вредности.

  Q-83: Изабери одговорe:

 • h1 < h2 && m1 < m2
 • Нетачно
 • h1 < h2 || h1 === h2 && m1 < m2
 • Тачно
 • h1 <= h2 && m1 < m2
 • Нетачно
 • h1*60 + m1 < h2*60 + m2
 • Тачно