Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje primenom programskog jezika Scratch

Programiranje primenom programskog jezika Scratch

Blokovsko programiranje u Skreču - praktikum

Оvај intеrаktivni prаktikum namenjen je sаvlаđivanju оsnоva prоgrаmirаnjа u vizuеlnоm prоgrаmskоm јеziku Scratch. Prvih dеsеt lеkciја upоznаје kоrisnikа krоz primеrе i vеžbе sа аlgоritаmskim nаčinоm rаzmišlјаnjа i оsnоvnim pојmоvimа prоgrаmirаnjа. Izvоrni kоd svih prојеkаtа dоstupаn је prеkо linkоvа u mаtеriјаlu. Јеdаnаеstа lеkciја dаје prеglеd mogućnosti grupа blоkоvа i mоgućnоsti ugrаđеnih еditоrа slikа i zvukа.

Scratch nije samo programsko okruženje, već i društvena mreža koja povezuje ogromnu zajednicu korisnika iz različitih delova sveta. Tu se mogu publikovati sopstveni projekti i pronaći projekti drugih korisnika koji se mogu preuzeti i izmeniti. Zahvaljujući tome, predstavljanje jezika i okruženja Scratch koje izlažemo u ovom praktikumu nije zasnovano samo na našim iskustvima, već je obogaćeno idejama i primerima iz ove ogromne baze projekata.

Creative Commons License
Blokovsko programiranje u Srkeču - praktikum objavila je Petlja.org pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Sadržaj