$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Trougao datih uglova

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Data su tri konveksna ugla izražena u stepenima i minutima. Napisati program kojim se proverava da li to mogu biti uglovi trougla, i ako mogu kakav je to trougao u odnosu na uglove (oštrougli, pravougli ili tupougli).

Ulaz

Sa standardnog ulaza unosi se šest celih brojeva, svaki u posebnoj liniji. Brojevi predstavljaju tri ugla izražena u stepenima. Podaci predstavljaju ispravno zadate uglove, stepeni i minuti određuju ispravno zapisane uglove u intervalu od 0 stepeni i 0 minuta, do 180 stepeni i 0 minuta (minuti su uvek broj između 0 i 59).

Izlaz

Jedna linija standarnog izlaza koja sadrži reč ostrougli, pravougli ili tupougli, ako trougao sa datim uglovima postoji, u zavisnosti od vrste trougla, ili reč ne ako ne postoji trougao sa datim uglovima.

Primer

Ulaz

35
23
92
37
52
0

Izlaz

tupougli

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.