$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Tačka u pravougaoniku i krugu

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Napiši program koji za tačku u ravni zadatu svojim koordinatama ispituje da li pripada zadatom krugu i zadatom pravougaoniku čije su stranice paralelne sa koordinatnim osama.

Ulaz

Sa standardnog ulaza učitavaju se sledeći realni brojevi (brojevi u istom redu su razdvojeni jednim razmakom):

  • , - koordinate tačke,
  • , - koordinate zajedničkog centra kruga i pravougaonika,
  • - poluprečnik kruga,
  • , - dužina i širina stranica pravougaonika.

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati dva linije teksta. U prvoj liniji treba da piše jeste u krugu ako tačka pripada krugu sa centrom poluprečnika odnosno nije u krugu ako tačka ne pripada krugu. U drugoj liniji treba da piše jeste u pravougaoniku ako tačka pripada pravougaoniku čiji je centar (težište) u tački , čije su stranice paralelne koordinatnim osama i čija je dužina tj. , odnosno nije u pravougaoniku ako tačka ne pripada unutrašnjosti tog pravougaonika. Granica kruga (kružnica) i pravougaonika smatraju se njihovim delom.

Primer

Ulaz

1 1
0 0
1
2 2

Izlaz

nije u krugu
jeste u pravougaoniku

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.