Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Uvod - Priručnik za JavaScript

Pitaj na Algori

U prethodnim primerima smo se susretali sa promenljivama koje imaju jednostavne vrednosti. Svaka promenljiva ima u sebi samo jedan podatak, koji može da bude broj, tekst, itd.

Međutim, nekada je potrebno koristiti složene strukture podataka, koje u sebi sadrže po nekoliko vrednosti.

Na primer, da bi se sačuvale informacije o osobi zgodno je podatke kao što su ime, prezime, datum rođenja i slično objediniti u jednu celinu. U te svrhe koriste se objekti.

osoba = {"ime": "Mihajlo", "prezime": "Pupin", "datumRodjenja": "9/10/1858"}

S druge strane, da bi se sačuvala lista svih kontinenata, ili neki drugi podatak nabrojivog tipa, treba koristiti nizove.

kontinenti = ["Afrika","Evropa","Azija","Severna Amerika","Južna Amerika",
"Australija","Antarktik"]

Dok se kod nizova podatak dohvata preko svoje pozicije u nizu (npr. vrednost promenljive kontinenti[0] je "Afrika", a promenljive kontinenti[2] je "Azija"), kod objekata se podatak dohvata po imenu (npr. osoba.prezime ima vrednost "Pupin").

Više o ovome saznaćete u nastavky.