$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Integrisano okruženje za razvoj programa

"Računar će uvek uraditi tačno šta mu naredite", ali morate mu zadati instrukcije na način na koje će on moći da ih "razume". Problem leži u tome što su računari pravljeni tako da mogu da prate samo instrukcije zadate na najjednostavniji način, u binarnom kodu, nizu jedinica i nula koji odgovaraju tome da li u kolima računara ima više ili manje napona. Kako je za čoveka niz jedinica i nula koji mašina može izvrišiti, gotovo nečitljiv, neophodno je da se sa računarom komunicira na neki drugi način. Tu dolazimo do potrebe za programskim jezikom, formalnim jezikom pomoću koga čovek računaru zadaje instrukcije. Međutim, da bi se instrukcije zadate u nekom programskom jeziku izvršile, potrebno je prevesti ih na mašinski kod, kako bi računar mogao da ih izvrši na fizičkom nivou. Ovo prevođenje se vrši pomoću kompajlelra i prevodioca, programa koji prevode zadate instrukcije na mašinski kod. Osim toga, značajno je lakše programirati kada postoji neka aplikacija pomoću koje ćete moći da pišete kod i izvršavate kod i, uopšte, kreirate softver. Upravo ovakav program koristićemo i za programiranje u C# programskom jeizku.

Da bismo napisali prvi C# program i upoznali se sa alatom za kreiranje softvera, potrebno nam je integrisano okruženje za razvoj programa (eng. IDE - integrated development environment). Takvo okruženje u sebi sadrži uređivač/editor teksta, prevodilac, alate za otkrivanje grešaka, alat za rukovanje razvojem velikih programskih sistema i još neke druge alate koji čine rad udobnijim.

U ovom kursu ćemo koristiti Visual Studio koji postoji samo na Windows platformi i svi primeri će biti rađeni u tom razvojnom okruženju.

Visual Studio Community

Visual Studio Community je okruženje za razvoj softvera kompanije Microsoft koje integriše razvojni interfejs i sve potrebne alate za kompajliranje (prevođenje) različitih programskih jezika. On predstavlja ograničenu i besplatnu verziju okruženja Visual Studio i može se preuzeti na adresi:

  • https://www.visualstudio.com/downloads/

Nakon preuzimanja, potrebno je da se pokrene exe fajl instalacije, a zatim da se prate instrukcije instalacionog programa. Instalacija zahteva i posedovanje besplatnog Microsoft naloga koji se jednostavno kreira. Ovaj nalog već imaju svi sa adresom elektronske pošte koja se završava na: hotmail.com, live.com ili outlook.com.

Za detaljnija uputstva o instalaciji pogledajte video lekcije na sledećoj stranici:

  • https://www.visualstudio.com/vs/getting-started/

Postoje i mnogobrojne video lekcije na YouTube kanalu koje takođe mogu da vam pomognu, na primer:

  • https://youtu.be/TlCnOxVJOKI

Visual Studio Express

Moguće je instalirati i koristiti i Visual Studio Express for Windows Desktop, još jednu varijantu okruženja Visual Studio. Potrebno je obratiti pažnju da Visual Studio Express dolazi u nekoliko različitih verzija. Verzija koje je potrebna za kreiranje aplikacija koje se prikazuju u ovom priručniku se zove Express for Windows Desktop (dakle ne ni Express for Web, ni Express for Windows).

Za detaljnija uputstva o instalaciji pogledajte video "How To Download And Install Visual Studio 2015"

  • https://youtu.be/WSpl6yGXYaI