Садржај
Припрема
Увод
1. Увод у Џупитер (*Jupyter*)
Лекција
2. Низови података и линијски дијаграми
Лекција
Квиз
3. Хистограми и боје
Лекција
Квиз
4. Просек и медијана низа бројева
Лекција
Квиз
5. Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми
Лекција
Квиз
6. Табеларно представљени подаци
Лекција
Квиз
7. Индексирање и транспоновање табеле
Лекција
Квиз
8. Модификације табеле и записивање табеле у датотеку
Лекција
Квиз
9. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
Лекција
Квиз
10. Џупитер и Ексел
Лекција
Квиз

Табеларно представљени подаци

У овој лекцији ћемо говорити о:

 1. представљању табеларно задатих података помоћу листи у Пајтону,

 2. ефикаснијем представљању табеларних података користећи библиотеку pandas,

 3. визуелизацији табеларно представљених података, и

 4. учитавање табела из локалних и удаљених ресурса.

Представљање табеларно задатих података помоћу листи

Најчешћи начин да организујемо велике количине података је да их представимо табелом. Рецимо, ова табела садржи податке о једној групи деце (при чему је, наравно, старост изражена у годинама, тежина у килограмима, а висина у центиметрима):

Подаци о једној групи деце

Ime

Pol

Starost

Masa

Visina

Ana

ž

13

46

160

Bojan

m

14

52

165

Vlada

m

13

47

157

Gordana

ž

15

54

165

Dejan

m

15

56

163

Đorđe

m

13

45

159

Elena

ž

14

49

161

Žaklina

ž

15

52

164

Zoran

m

15

57

167

Ivana

ž

13

45

158

Jasna

ž

14

51

162

Да бисмо могли машински да обрађујемо и анализирамо податке прво их морамо представити у облику неке структуре података. Један једноставан начин да се то уради је да сваки ред табеле представимо једном листом, и да потом све те листе запакујемо у једну велику листу, рецимо овако:

In [1]: podaci = [["Ana",   "ž", 13, 46, 160],
  ...:      ["Bojan",  "m", 14, 52, 165],
  ...:      ["Vlada",  "m", 13, 47, 157],
  ...:      ["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
  ...:      ["Dejan",  "m", 15, 56, 163],
  ...:      ["Đorđe",  "m", 13, 45, 159],
  ...:      ["Elena",  "ž", 14, 49, 161],
  ...:      ["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
  ...:      ["Zoran",  "m", 15, 57, 167],
  ...:      ["Ivana",  "ž", 13, 45, 158],
  ...:      ["Jasna",  "ž", 14, 51, 162]]
  ...: 

Из овако представљених података лако можемо добити податке о сваком појединачном детету у групи. Рецимо, податке о Дејану добијамо тако што испишемо елемент листе са индексом 4 (Пажња! Први елемент листе има индекс 0, зато подаци о Дејану који су наведени у 5. реду табеле имају индекс 4):

In [2]: podaci[4]
Out[2]: ['Dejan', 'm', 15, 56, 163]

Овај начин представљања података, међутим, није погодан за обраде по колонама. Рецимо, ако желимо да израчунамо просечну висину деце у групи морамо да пишемо програм. То није немогуће, чак није ни тешко, али је непрактично. Ево програма:

In [3]: sum = 0
  ...: for dete in podaci:
  ...:   sum += dete[4]
  ...: float(sum) / len(podaci)
  ...: 
Out[3]: 161.9090909090909

Програм ради на следећи начин:

 • прво помоћну променљиву sum поставимо на нулу (у њој ће се полако акумулирати збир висина све деце у групи);

 • након тога циклус for dete in podaci: прође кроз свако дете у групи (јер сваки елемент листе podaci представља податке о једном детету) и на суму дода његову висину (висина детета се налази на петом месту у групи података за то дете, а то је елемент листе са индексом 4);

 • коначно, добијени збир поделимо бројем података да бисмо израчунали просек.

Као што смо већ рекли, ово није јако тешко, али је непрактично. Треба нам флексибилнија структура података.

Библиотека pandas, структура података DataFrame и рад са колонама табеле

За ефикасно манипулисање табеларно представљеним подацима у Пајтону развијена је библиотека pandas. Њу можемо увести као што смо увозили и остале библиотеке (и уз пут ћемо јој дати надимак да бисмо мање морали да куцамо):

In [4]: import pandas as pd

Из ове библиотеке ћемо користити структуру података која се зове DataFrame (енгл. data значи „подаци”, frame значи „оквир”, тако да DataFrame значи „оквир са подацима”, односно „табела”).

Податке о деци сада лако можемо да препакујемо у DataFrame позивом функције са истим именом:

In [5]: tabela = pd.DataFrame(podaci)

Претходна команда није дала никакав излаз. Она је просто препаковала податке наведене у листи podaci у нову структуру података. Да бисмо се уверили да се ради само о препакивању, исписаћемо садржај променљиве tabela:

In [6]: tabela
Out[6]: 
     0 1  2  3  4
0    Ana ž 13 46 160
1   Bojan m 14 52 165
2   Vlada m 13 47 157
3  Gordana ž 15 54 165
4   Dejan m 15 56 163
5   Đorđe m 13 45 159
6   Elena ž 14 49 161
7  Žaklina ž 15 52 164
8   Zoran m 15 57 167
9   Ivana ž 13 45 158
10  Jasna ž 14 51 162

Ево и кратког видеа:

Да би табела била прегледнија, даћемо колонама име. Колонама се име даје овако:

In [7]: tabela = pd.DataFrame(podaci)
  ...: tabela.columns=["Ime", "Pol", "Starost", "Masa", "Visina"]
  ...: tabela
  ...: 
Out[7]: 
    Ime Pol Starost Masa Visina
0    Ana  ž    13  46   160
1   Bojan  m    14  52   165
2   Vlada  m    13  47   157
3  Gordana  ž    15  54   165
4   Dejan  m    15  56   163
5   Đorđe  m    13  45   159
6   Elena  ž    14  49   161
7  Žaklina  ž    15  52   164
8   Zoran  m    15  57   167
9   Ivana  ž    13  45   158
10  Jasna  ž    14  51   162

Када свака колона има своје име, можемо да приступимо појединачним колонама:

In [8]: tabela["Ime"]
Out[8]: 
0     Ana
1    Bojan
2    Vlada
3   Gordana
4    Dejan
5    Đorđe
6    Elena
7   Žaklina
8    Zoran
9    Ivana
10   Jasna
Name: Ime, dtype: object
In [9]: tabela["Visina"]
Out[9]: 
0   160
1   165
2   157
3   165
4   163
5   159
6   161
7   164
8   167
9   158
10  162
Name: Visina, dtype: int64

Имена свих колона су увек доступна у облику листе овако:

In [10]: tabela.columns
Out[10]: Index(['Ime', 'Pol', 'Starost', 'Masa', 'Visina'], dtype='object')

Позивом једне од следећих функција лако можемо да вршимо елементарну анализу података који су представљени табелом:

 • sum – рачуна збир елемената у колони (сума);

 • mean – рачуна просек елемената у колони (аритметичка средина се на енглеском каже arithmetic mean);

 • median – рачуна медијану елемената у колони;

 • min – рачуна вредност најмањег елемента у колони (минимум);

 • max – рачуна вредност највећег елемента у колони (максимум).

На пример, висина најнижег детета у групи је:

In [11]: tabela["Visina"].min()
Out[11]: 157

Најстарије дете у групи има оволико година:

In [12]: tabela["Starost"].max()
Out[12]: 15

Просечна висина деце у групи је:

In [13]: tabela["Visina"].mean()
Out[13]: 161.9090909090909

Медијална висина:

In [14]: tabela["Visina"].median()
Out[14]: 162.0

Да ли цела група може да стане у лифт чија носивост је 600 кг?

In [15]: if tabela["Masa"].sum() <= 600:
  ....:   print("Mogu svi da stanu u lift.")
  ....: else:
  ....:   print("Ne. Zajedno su preteški.")
  ....: 
Mogu svi da stanu u lift.

Визуелизација табеларно представљених података

Визуелизација података из табеле се своди на то да се одаберу интересантне колоне табеле и прикажу неком од техника које смо раније видели. Прво ћемо учитати одговарајућу библиотеку:

In [16]: import matplotlib.pyplot as plt

Ако желимо хистограмом да представимо висину деце у групи, одабраћемо колоне „Име” и „Висина” и приказати их, рецимо овако:

In [17]: plt.figure(figsize=(10,5))
  ....: plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Visina"])
  ....: plt.title("Visina dece u grupi")
  ....: plt.show()
  ....: 
https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/kurs-osmi/J06slika1.png

Као други пример представићемо тежину и старост деце у групи тако да тежина буде представљена црвеним стубићима, а старост зеленом. Приказаћемо и легенду да би било јасно шта која боја представља.

In [18]: plt.figure(figsize=(10,5))
  ....: plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Masa"], color="r", label="Masa")
  ....: plt.bar(tabela["Ime"], tabela["Starost"], color="g", label="Starost")
  ....: plt.title("Starost i masa dece u grupi")
  ....: plt.legend()
  ....: plt.show()
  ....: 
https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/kurs-osmi/J06slika2.png

Ево и кратког видеа:

Учитавање података из локалних датотека и удаљених ресурса

Видели смо у претходним примерима да се најмукотрпнији посао обраде података састоји у томе да се подаци унесу у табелу. То је досадан посао који се често састоји у томе да се подаци просто прекуцају. Табеле са којима смо се сретали су зато биле веома мале. Модерна обрада података се, међутим, све више усмерава на анализу огромних количина података (енгл. big data) и ту прекуцавање података не долази у обзир.

Подаци се данас углавном прикупљају аутоматски, и програми за прикупљање података генеришу велике табеле података које после треба обрађивати. Постоје разни формати за табеларно представљање података, а најједноставнији од њих се зове CSV, (од енгл. comma separated values што значи „вредности раздвојене зарезима”).

CSV датотека је текстуална датотека у којој редови одговарају редовима табеле, а подаци унутар истог реда су раздвојени зарезима. На пример, датотека Top25YouTubers.csv садржи податке о о 25 најпопуларнијих Јутјубера према броју претплатника на дан 1.7.2019. Она изгледа овако:

RANK,GRADE,NAME,VIDEOS,SUBSCRIBERS,VIEWES
1,A++,T-Series,13629,105783888,76945588449
2,A,PewDiePie,3898,97853589,22298927681
3,A+,5-Minute Crafts,3341,58629572,14860695079
4,A++,Cocomelon - Nursery Rhymes,441,53163816,33519273951
...
25,A,TheEllenShow,10542,33362512,16519572219

Први ред табеле представља заглавље табеле које нам каже да табела има шест колона (RANK, GRADE, NAME, VIDEOS, SUBSCRIBERS, VIEWES). Врста

4,A++,Cocomelon - Nursery Rhymes,441,53163816,33519273951

значи да је на дан 1.7.2019. четврти по реду био Јутјуб канал са Јутјуб рангом А++ који се зове „Cocomelon - Nursery Rhymes” који је објавио укупно 441 видео на Јутјубу, који има 53.163.816 претплатника и 33.519.273.951 прегледа.

Библиотека pandas има функцију read_csv која учитава CSV датотеку и од ње прави табелу типа DataFrame. Уколико се датотека налази на локалној машини, у фолдеру у коме се налази и Џупитер радна свеска из које јој приступамо, онда се датотека учитава на следећи начин:

import pandas as pd
Top25 = pd.read_csv("Top25YouTubers.csv")

Учитавање података из локалних датотека је илустровано у следећем кратком видеу:

а провежбаћемо га на крају ове лекције, у склопу задатака које треба урадити у Џупитер радној свесци.

С друге стране, иста та датотека се налази и на следећем линку:

https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/informatika_VIII/podaci/Top25YouTubers.csv

Библиотека pandas омогућује да се подаци преузму и са удаљених ресурса без потребе да се они прво пребаце на локалну машину. Да бисмо приступили податку који се налази на некој другој машини потребно је да обе машине имају приступ Интернету и да знамо тачну локацију податка на удаљеној машини. Тачна локација било ког ресурса на Интернету је описана његовим URL-ом (од енгл. Universal Resource Locator, што значи „Универзални локатор ресурса”).

Ево примера:

In [19]: import pandas as pd
  ....: Top25 = pd.read_csv("https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/informatika_VIII/podaci/Top25YouTubers.csv")
  ....: 

Прикажимо првих неколико редова ове табеле. Функција head(N) приказује првих N редова табеле (енгл. head значи „глава”). Ако функцију позовемо без броја она ће приказати првих пет редова:

In [20]: Top25.head()
Out[20]: 
  RANK GRADE            NAME VIDEOS SUBSCRIBERS    VIEWES
0   1  A++          T-Series  13629  105783888 76945588449
1   2   A          PewDiePie  3898   97853589 22298927681
2   3  A+       5-Minute Crafts  3341   58629572 14860695079
3   4  A++ Cocomelon - Nursery Rhymes   441   53163816 33519273951
4   5  A++          SET India  31923   51784081 36464793233
In [21]: Top25.head(10)
Out[21]: 
  RANK GRADE            NAME VIDEOS SUBSCRIBERS    VIEWES
0   1  A++          T-Series  13629  105783888 76945588449
1   2   A          PewDiePie  3898   97853589 22298927681
2   3  A+       5-Minute Crafts  3341   58629572 14860695079
3   4  A++ Cocomelon - Nursery Rhymes   441   53163816 33519273951
4   5  A++          SET India  31923   51784081 36464793233
5   6  A+       Canal KondZilla  1100   50560964 25446405744
6   7  A+             WWE  42404   46098586 34085586984
7   8  B+        Justin Bieber   134   45873439  625649566
8   9   A        Dude Perfect   209   43796634  8354321862
9  10  A+           Badabun  4406   41131131 13175713909

Функција tail(N) приказује последњих N редова табеле, односно, последњих пет редова ако је позвемо без аргумента (енгл. tail значи „реп”):

In [22]: Top25.tail()
Out[22]: 
  RANK GRADE       NAME VIDEOS SUBSCRIBERS    VIEWES
20  21  B-    Katy Perry   97   34416819  361332307
21  22   A    Felipe Neto  1872   33549096  7458531306
22  23   A JustinBieberVEVO   122   33514535 18873475304
23  24   A    Fernanfloo   534   33378699  7201866552
24  25   A   TheEllenShow  10542   33362512 16519572219
In [23]: Top25.tail(7)
Out[23]: 
  RANK GRADE       NAME VIDEOS SUBSCRIBERS    VIEWES
18  19  A-    elrubiusOMG   809   35324033  7772447040
19  20   B   Taylor Swift   166   34920060  255089844
20  21  B-    Katy Perry   97   34416819  361332307
21  22   A    Felipe Neto  1872   33549096  7458531306
22  23   A JustinBieberVEVO   122   33514535 18873475304
23  24   A    Fernanfloo   534   33378699  7201866552
24  25   A   TheEllenShow  10542   33362512 16519572219

Прикажимо податке о броју претплатника стубичастим дијаграмом:

In [24]: plt.figure(figsize=(15,10))
  ....: plt.bar(Top25["NAME"], Top25["SUBSCRIBERS"])
  ....: plt.title("Top 25 YouTube kanala prema broju pretplatnika")
  ....: plt.show()
  ....: 
https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/kurs-osmi/J06slika3.png

Пошто су имена канала веома дугачка на хоризонталној оси се ништа не види. Зато ћемо уместо функције bar позвати функцију barh која ради исти посао, али стубиће исцртава хоризонтално:

In [25]: plt.figure(figsize=(10,10))
  ....: plt.barh(Top25["NAME"], Top25["SUBSCRIBERS"])
  ....: plt.title("Top 25 YouTube kanala prema broju pretplatnika")
  ....: plt.show()
  ....: 
https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Kursevi/OnlineNastava/kurs-osmi/J06slika4.png

Пример.

На адреси

https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv

се налази јавно доступан списак свих држава на свету. Ову табелу можемо лако учитати наредбом read_csv:

In [26]: drzave = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv")
  ....: drzave.head(10)
  ....: 
Out[26]: 
          Country Region
0          Algeria AFRICA
1          Angola AFRICA
2           Benin AFRICA
3         Botswana AFRICA
4          Burkina AFRICA
5          Burundi AFRICA
6         Cameroon AFRICA
7        Cape Verde AFRICA
8 Central African Republic AFRICA
9           Chad AFRICA

Помоћу наредбе read_html може се прочитати и табела директно из HTML кода неке веб странице. Рецимо, следећа наредба чита списак свих федералних јединица Сједињених Америчких Држава са одговарајуће странице Википедије:

In [27]: US = pd.read_html("https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states", header=[0,1])[0]

На веб страни коју читамо може бити више табела и зато функција read_html враћа листу табела. Табела коју желимо да видимо је прва на наведеној страни и зато иза наредбе следи конструкт [0]. Аргумент header=[0,1] значи да прве две врсте треба узети за заглавље табеле. Ево како изгледа табела:

In [28]: US.head()
Out[28]: 
 Name &postal abbs. [1]             Unnamed: 2_level_0 ... Water area[4]     Numberof Reps.
 Name &postal abbs. [1] Name &postal abbs. [1].1 Unnamed: 2_level_1 ...      mi2   km2 Numberof Reps.
0        Alabama           NaN         AL ...     1775  4597       7
1         Alaska           NaN         AK ...     94743 245384       1
2        Arizona           NaN         AZ ...      396  1026       9
3        Arkansas           NaN         AR ...     1143  2961       4
4       California           NaN         CA ...     7916  20501       53

[5 rows x 14 columns]

Ево и кратке видео илустрације:

Задаци

За вежбу покрени Џупитер окружење и реши задатке из радне свеске J06.ipynb

Претходна лекција
Следећа лекција
A- A+
Тема
Темa

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.